Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 3
  • ΑΠΡ
  • 2017
Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας για τις αρχές περί risk data aggregation και risk reporting