Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο


 • 13
 • ΦΕΒ
 • 2023
 • (Resolution)
Κατευθυντήριες γραμμές της EBA προς τις αρχές εξυγίανσης όσον αφορά τη δημοσιοποίηση της προσέγγισής τους σε σχέση με την εφαρμογή του εργαλείου διάσωσης με ίδια μέσα (bail-in tool)

Κατευθυντήριες Γραμμές της EBA

 • 25
 • ΟΚΤ
 • 2022
 • (Resolution)
Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2036 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και της οδηγίας 2014/59/ΕΕ όσον αφορά την προληπτική αντιμετώπιση παγκόσμιων συστημικώς σημαντικών ιδρυμάτων με στρατηγική εξυγίανσης πολλαπλών σημείων έναρξης και μεθόδους για την έμμεση ανάληψη μέσων που είναι επιλέξιμα για την εκπλήρωση της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων

Κανονισμός (ΕE) 2022/2036 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

 • 27
 • ΣΕΠ
 • 2022
 • (Resolution)
Κατευθυντήριες γραμμές της EBA για τη συμπλήρωση της αξιολόγησης της δυνατότητας εξυγίανσης των ιδρυμάτων όσον αφορά τις στρατηγικές μεταβίβασης (‘Transferability Guidelines’) στο πλαίσιο της BRRD

Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA)

 • 8
 • ΙΟΥ
 • 2022
 • (Resolution)
Δημοσίευση επικαιροποιημένης πολιτικής MREL του SRB για το έτος 2022

Επικαιροποιημένη πολιτική του SRB για το MREL

 • 17
 • ΜΑΡ
 • 2022
 • (Resolution)
Οδηγός του SRB σε σχέση με τον προσδιορισμό και την κινητοποίηση εξασφαλίσεων στην εξυγίανση (identification and mobilization of collateral in resolution)

Οδηγός του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB)

 

 • 13
 • ΙΑΝ
 • 2022
 • (Resolution)
Κατευθυντήριες Γραμμές της EBA σε σχέση με τη δυνατότητα εξυγίανσης (resolvability) των ιδρυμάτων στο πλαίσιο της Οδηγίας BRRD

Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA)

 • 1
 • ΔΕΚ
 • 2021
 • (Resolution)
Οδηγός του SRB όσον αφορά τη φερέγγυα εκκαθάριση των χαρτοφυλακίων συναλλαγών στην εξυγίανση (solvent wind-down of trading books)

 

Οδηγός του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB)

 • 29
 • ΝΟΕ
 • 2021
 • (Resolution)
Επικαιροποιημένος οδηγός του SRB σε σχέση με τη συνέχεια των λειτουργιών στην εξυγίανση (operational continuity in resolution)

Οδηγός του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης

 • 9
 • ΝΟΕ
 • 2021
 • (Resolution)
Κατευθυντήριες γραμμές της EBA σε σχέση με τους δείκτες των σχεδίων ανάκαμψης (recovery plan indicators) στο πλαίσιο της BRRD

 

Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών

 • 26
 • ΟΚΤ
 • 2021
 • (Resolution)
Οδηγός του SRB σε σχέση με τη δυνατότητα διαχωρισμού (separability) των πιστωτικών ιδρυμάτων για τους σκοπούς της εφαρμογής εργαλείων μεταβίβασης (transfer tools) σε περιόδους κρίσης

Οδηγός του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB)

 • 25
 • ΟΚΤ
 • 2021
 • (Resolution)
Επικαιροποιημένος οδηγός του SRB σε σχέση με την κοινοποίηση στην αρχή εξυγίανσης των περιπτώσεων υπό τις οποίες κρίνεται νομικά ή άλλως ανέφικτη η συμβατική αναγνώριση της διάσωσης με ίδια μέσα στο πλαίσιο της BRRD

Οδηγός του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB)

 • 4
 • ΟΚΤ
 • 2021
 • (Resolution)
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1751 της Επιτροπής της 1ης Οκτωβρίου 2021 για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την εφαρμογή της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους ενιαίους μορφότυπους και τα υποδείγματα για τις κοινοποιήσεις της διαπίστωσης του ανέφικτου της συμπερίληψης συμβατικής αναγνώρισης των εξουσιών απομείωσης και μετατροπής

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1751 της Επιτροπής

 • 17
 • ΣΕΠ
 • 2021
 • (Resolution)
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1527 της Επιτροπής της 31ης Μαΐου 2021 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη συμβατική αναγνώριση των εξουσιών απομείωσης και μετατροπής

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1527 της Επιτροπής

 • 16
 • ΑΥΓ
 • 2021
 • (Resolution)
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1340 της Επιτροπής της 22ας Απριλίου 2021 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν το περιεχόμενο των συμβατικών όρων σχετικά με την αναγνώριση εξουσιών αναστολής της εξυγίανσης

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1340 της Επιτροπής

 • 26
 • ΜΑΪ
 • 2021
 • (Resolution)
Επικαιροποιημένη πολιτική MREL του SRB υπό το νέο πακέτο μέτρων για τον τραπεζικό τομέα (RRM Banking package)

Πολιτική του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης για το MREL

 • 30
 • ΑΠΡ
 • 2021
 • (Resolution)
Οδηγός του SRB σε σχέση με τη ρευστότητα και τη χρηματοδότηση στην εξυγίανση (liquidity and funding in resolution)

Οδηγός του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB) 

 • 26
 • ΙΑΝ
 • 2021
 • (Resolution)
Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την αναθεώρηση του πλαισίου για τη διαχείριση κρίσεων και την ασφάλεια των καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων (Crisis Management and Deposit Guarantee Framework)

Κείμενο διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 • 7
 • ΙΟΥ
 • 2019
 • (Resolution)
Οδηγία (ΕΕ) 2019/879 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και της οδηγίας 98/26/ΕΚ

Οδηγία (ΕΕ) 2019/879 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

 • 7
 • ΙΟΥ
 • 2019
 • (Resolution)
Κανονισμός (ΕΕ) 2019/877 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 όσον αφορά την ικανότητα απορρόφησης ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/877 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

 • 1
 • ΔΕΚ
 • 2017
 • (Resolution)
Διαβουλεύσεις του FSB για θέματα εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων

Στις 30 Νοεμβρίου 2017, το (διεθνές) Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Financial Stability Board-FSB) δημοσίευσε δύο νέα κείμενα διαβούλευσης για θέματα εξυγίανσης. Τα εν λόγω κείμενα στόχο έχουν να συμπληρώσουν και να εξειδικεύσουν τις βασικές αρχές που θα πρέπει να πληρούν οι νομοθεσίες των κρατών ως προς την εξυγίανση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων οι οποίες περιλαμβάνονται στο σχετικό πρότυπο του 2011, όπως αυτό ισχύει. Σχετικώς επισημαίνεται ότι στις εργασίες του FSB, πλην των επιμέρους κρατών, μετέχουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ως εκ τούτου, παρόλο που οι κατευθύνσεις και τα πρότυπα του FSB στερούνται άμεσης νομικής δεσμευτικότητας, παραμένουν σημαντικά γιατί επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό το περιεχόμενο της συναφούς ευρωπαϊκής νομοθεσίας

Principles on Bail-in Execution-Consultative Document

Funding Strategy Elements of an Implementable Resolution Plan-Consultative Document

 • 9
 • ΝΟΕ
 • 2015
 • (Resolution)
Υιοθέτηση από το FSB των τελικών ρυθμίσεων για το TLAC

Στις 9 Νοεμβρίου 2015, το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (΅FSBΆ) υιοθέτησε τις τελικές ρυθμίσεις για την απαίτηση για το Total Loss Absorbing Capacity TLACΆ), η οποία αφορά μόνο τις παγκοσμίως συστημικά σημαντικές τράπεζες (΅G-SIBsΆ). Με την εν λόγω απαίτηση επιδιώκεται η διασφάλιση της δυνατότητας εξυγίανσης των παγκοσμίως συστημικά σημαντικών τραπεζών μέσω της ενίσχυσης της ικανότητάς τους να απορροφούν ζημιές μέσω του μετοχικού τους κεφαλαίου και της μετατροπής σε κοινές μετοχές υποχρεώσεών τους που πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις.

Στο πλαίσιο της συμμόρφωσής τους με το TLAC, τα ίδια κεφάλαια και οι επιλέξιμες υποχρεώσεις των εν λόγω τραπεζών πρέπει να υπερβαίνουν:

 • από το 2019, το υψηλότερο από το 16% του σταθμισμένου ενεργητικού ή το 6% του συνολικού ενεργητικού, και
 • από το 2022, το υψηλότερο από το 18% του σταθμισμένου ενεργητικού ή το 6,75% του συνολικού ενεργητικού.

Έκθεση FSB

 • 3
 • ΝΟΕ
 • 2015
 • (Resolution)
Αρχές του FSB για την αποτελεσματική εφαρμογή διασυνοριακών δράσεων εξυγίανσης

Στις 3 Νοεμβρίου 2015, το FSB δημοσίευσε κείμενο αρχών σε σχέση με τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνουν οι εθνικές νομοθεσίες, ώστε να διασφαλίζεται η διασυνοριακή αναγνώριση και η αποτελεσματικότητα των μέτρων εξυγίανσης. Ο στόχος ο οποίος επιδιώκεται με την καθιέρωση των εν λόγω αρχών είναι η απρόσκοπτη κατά το δυνατόν διενέργεια των ενεργειών εξυγίανσης σε όλες τις περιπτώσεις και, ιδίως, όταν τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις ή οι συμβάσεις ενός ιδρύματος υπό εξυγίανση βρίσκονται στο έδαφος άλλου κράτους ή διέπονται από αλλοδαπό δίκαιο.

Κείμενο FSB

 • 16
 • ΙΟΥ
 • 2015
 • (Resolution)
Κατευθυντήριες γραμμές για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των προβληματικών τραπεζών

Στις 16 Ιουλίου 2015, η Επιτροπή της Βασιλείας εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με τον έγκαιρο εντοπισμό των προβληματικών τραπεζών ('weak banks'), δηλαδή των τραπεζών που είναι πιθανό να καταστούν σύντομα μη βιώσιμες, και την αντιμετώπιση των κινδύνων που απορρέουν από αυτές. Η έκθεση αποτελείται από δύο μέρη στα οποία εξετάζονται:

 • οι διαδικασίες και οι μηχανισμοί που θα οδηγήσουν στον έγκαιρο εντοπισμό εκ μέρους των εποπτικών αρχών μιας προβληματικής τράπεζας, και
 • οι μηχανισμοί και τα εργαλεία με τα οποία οι αρχές εξυγίανσης θα αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της τράπεζας αυτής, καθώς και τους κινδύνους που απορρέουν για το σύνολο του τραπεζικού συστήματος.

Οι κατευθυντήριες γραμμές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στον έγκαιρο εντοπισμό μίας προβληματικής τράπεζας, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις η καθυστέρηση λήψης των αναγκαίων μέτρων τόσο από τη διοίκηση της τράπεζας όσο και από την εποπτική αρχή οδηγεί σε διόγκωση του προβλήματος.

Κατευθυντήριες γραμμές

 • 10
 • ΝΟΕ
 • 2014
 • (Resolution)
Βελτίωση της δυνατότητας εξυγίανσης των παγκοσμίως συστημικά σημαντικών τραπεζών μέσω της καθιέρωσης της υποχρέωσης τήρησης του δείκτη TLAC

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί τα τελευταία έτη προκειμένου να καταστεί εφικτή η εξυγίανση (‘resolution’) των παγκοσμίως συστημικά σημαντικών τραπεζών, το FSB έθεσε σε διαβούλευση στις 10 Νοεμβρίου 2014 έκθεση αναφορικά με την καθιέρωση μιας νέας εποπτικής απαίτησης, του TLAC. Με την καθιέρωση του TLAC εκτιμάται ότι καθίσταται εφικτή η εξυγίανση συστημικά σημαντικών τραπεζικών ομίλων που δραστηριοποιούνται σε περισσότερα κράτη: 

 • αφενός μεν μέσω της απομείωσης (‘write-down’) ή μετατροπής σε κοινές μετοχές των επιλέξιμων υποχρεώσεών (‘eligible liabilities’) τους, και 
 • αφετέρου μέσω της υποχρέωσης τήρησης TLAC όχι μόνο στη μητρική επιχείρηση, αλλά και σε σημαντικές θυγατρικές του ομίλου. 

Σύμφωνα με την πρόταση του FSB, οι παγκοσμίως συστημικά σημαντικές τράπεζες θα έχουν την υποχρέωση να εκπληρώνουν από το 2019, εκτός από τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις, και την απαίτηση ΤLAC, το ύψος της οποίας θα είναι: 

 • από 16% έως 20% του σταθμισμένου ενεργητικού, και  
 • τουλάχιστον 6% επί του συνολικού ενεργητικού.  

Κείμενο διαβούλευσης

 • 29
 • ΣΕΠ
 • 2014
 • (Resolution)
Διασυνοριακή αναγνώριση των μέτρων εξυγίανσης

Στiw 29 Σεπτεμβρίου 2014, το FSB έθεσε σε διαβούλευση κείμενο στο οποίο παραθέτει προτάσεις  και κατευθυντήριες γραμμές σε σχέση με τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνουν οι νομοθεσίες των κρατών μελών για να διασφαλίζεται η διασυνοριακή αναγνώριση και η αποτελεσματικότητα των μέτρων εξυγίανσης. Στόχος είναι η απρόσκοπτη διενέργεια των ενεργειών εξυγίανσης σε όλες τις περιπτώσεις και, ιδίως, όταν τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις ή οι συμβάσεις ενός ιδρύματος υπό εξυγίανση βρίσκονται στο έδαφος άλλου κράτους ή διέπονται από αλλοδαπό δίκαιο.

Κείμενο διαβούλευσης