Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο


 • 22
 • ΜΑΡ
 • 2023
 • (Market risks)
Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA) αναφορικά με το σχέδιο Ρυθμιστικών Τεχνικών Προτύπων όσον αφορά ειδικές απαιτήσεις υποβολής αναφορών σχετικά με τους κινδύνους αγοράς

Κείμενο Διαβούλευσης της EBA

 • 27
 • ΦΕΒ
 • 2023
 • (Market risks)
Γνωμοδότηση της EBA για την εφαρμογή των διατάξεων που σχετίζονται με το όριο ανάμεσα στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο και το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και τη μεταφορά εσωτερικού κινδύνου μεταξύ των βιβλίων, σύμφωνα με το Άρθρο 3 παρ. 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/876

Γνωμοδότηση EBA

 • 26
 • ΟΚΤ
 • 2022
 • (Market risks)
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/2059 της Επιτροπής της 14ης Ιουνίου 2022 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τα τεχνικά στοιχεία του δοκιμαστικού εκ των υστέρων ελέγχου και των απαιτήσεων καταλογισμού κερδών και ζημιών σύμφωνα με τα άρθρα 325νη και 325νθ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

 

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/2059 της Επιτροπής της 14ης Ιουνίου 2022

 • 26
 • ΟΚΤ
 • 2022
 • (Market risks)
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/2060 της Επιτροπής της 14ης Ιουνίου 2022 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό των κριτηρίων εκτίμησης της υποδειγματοποιησιμότητας των παραγόντων κινδύνου στο πλαίσιο της προσέγγισης εσωτερικών υποδειγμάτων καθώς και για τον προσδιορισμό της συχνότητας της εν λόγω εκτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 325νζ παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού

 

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/2060 της Επιτροπής της 14ης Ιουνίου 2022

 • 1
 • ΙΟΥ
 • 2021
 • (Market risks)
Επικαιροποιημένα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα της EBA για τα πρότυπα εκτίμησης χαρτοφυλακίων συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking)

Εκτελεστικά Τεχνικά Πρότυπα 

 • 8
 • ΔΕΚ
 • 2017
 • (Market risks)
Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας για τη ρυθμιστική μεταχείριση των ανοιγμάτων σε κρατικούς τίτλους

Στις 7 Δεκεμβρίου 2017 η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε δημόσια διαβούλευση κείμενο της ειδικής ομάδας εργασίας που λειτουργεί υπό την αιγίδα της αναφορικά με τη ρυθμιστική μεταχείριση των ανοιγμάτων τραπεζών σε κρατικούς τίτλους (sovereign exposures).

Η Επιτροπή της Βασιλείας θεωρεί ότι τα ζητήματα που θίγει η ειδική ομάδα εργασίας είναι κρίσιμα και θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο μιας ευρύτερης συζήτησης. Ωστόσο, μέχρι σήμερα η Επιτροπή δεν έχει καταλήξει σε συναίνεση ως προς τις προτεινόμενες αλλαγές στη ρυθμιστική αντιμετώπιση των ανοιγμάτων τραπεζών σε κρατικούς τίτλους.

Εντούτοις, οι απόψεις των ενδιαφερομένων μερών θα αξιολογηθούν για τη στάση που θα διαμορφώσει η Επιτροπή της Βασιλείας για την εν λόγω θεματική το προσεχές διάστημα. Η περίοδος διαβούλευσης ολοκληρώνεται στις 9 Μαρτίου 2018.

Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας

 • 5
 • ΙΟΥ
 • 2017
 • (Market risks)
Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας για το απλοποιημένο εναλλακτικό πλαίσιο υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων βάσει της τυποποιημένης προσέγγισης για τους κινδύνους αγοράς

Στις 14 Ιανουαρίου 2016, η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε το νέο διεθνές ρυθμιστικό πλαίσιο για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη έναντι των κινδύνων αγοράς. Με το νέο κανονιστικό πλαίσιο αναθεωρείται το πλαίσιο υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων τόσο βάσει της τυποποιημένης προσέγγισης όσο και βάσει της προσέγγισης εσωτερικών διαβαθμίσεων.

Με γνώμονα τη διευκόλυνση υιοθέτησης του εν λόγω πλαισίου από τράπεζες, πέραν εκείνων που έχουν σημαντική διεθνή παρουσία, στις 29 Ιουνίου 2017 η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε δημόσια διαβούλευση κείμενο για το απλοποιημένο εναλλακτικό πλαίσιο υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη έναντι των κινδύνων αγοράς βάσει της τυποποιημένης προσέγγισης.

Η περίοδος διαβούλευσης ολοκληρώνεται στις 27 Σεπτεμβρίου 2017.

Κείμενο διαβούλευσης

 • 1
 • ΙΟΥ
 • 2015
 • (Market risks)
Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας για την προσαρμογή πιστωτικής αποτίμησης (CVA)

Την 1η Ιουλίου 2015, η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση έκθεση για την προσαρμογή πιστωτικής αποτίμησης ('Credit Valuation Adjustment'), με την οποία προτείνονται δύο προσεγγίσεις για τον υπολογισμό της:

 • FRTV-CVA framework: η συγκεκριμένη προσέγγιση, η οποία είναι προσαρμόσμένη στο νέο πλαίσιο για τους κινδύνους αγοράς, αφορά τις τράπεζες που έχουν αποδείξει στην εποπτική αρχή ότι πληρούν τις προϋποθέσεις χρήσης της. Η εν λόγω προσέγγιση αποτελείται από την τυποποιήμένη προσέγγιση ('SA-CVA) και την προσέγγιση εσωτερικών διαβαθμίσεων ('IMA-CVA'). 
 • Basic CVA framework: αφορά τις τράπεζες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή της προσέγγισης FRTV-CVA.

Η περίοδος διαβούλευσης έληξε την 1η Οκτωβρίου 2015.

Κείμενο διαβούλευσης

 • 19
 • ΔΕΚ
 • 2014
 • (Market risks)
Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας για την αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη έναντι των κινδύνων αγοράς

Στις 19 Δεκεμβρίου 2014, η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση έκθεση για την αναθεώρηση του διεθνούς ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη έναντι των κινδύνων αγοράς. Η υιοθέτηση των τελικών ρυθμίσεων αναμένεται στο τέλος του 2015.

Κείμενο διαβούλευσης

 • 18
 • ΙΟΥ
 • 2010
 • (Market risks)
Τροποποίηση του πλαισίου υπολογισμού των κινδύνων αγοράς

Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2009 ανέδειξε, μεταξύ άλλων, τις ανεπάρκειες που υφίσταντο στο διεθνές ρυθμιστικό πλαίσιο για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που οφείλουν να εκπληρώνουν οι τράπεζες έναντι των κινδύνων αγοράς. Στις 18 Ιουνίου 2010 ολοκληρώθηκε η αναθεώρηση από την Επιτροπή της Βασιλείας του ρυθμιστικού πλαισίου για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη έναντι των κινδύνων αγοράς.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας