Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο


 • 10
 • ΔΕΚ
 • 2015
 • (Credit risk)
Κείμενο διαβούλευσης για την αναθεώρηση του διεθνούς ρυθμιστικού πλαισίου για την τυποποιημένη προσέγγιση αναφορικά με τον πιστωτικό κίνδυνο

Στις αρχές του 2015, η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία είχε θέσει σε διαβούλευση έκθεση σχετικά με την αναθεώρηση του διεθνούς ρυθμιστικού πλαισίου για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη έναντι του πιστωτικού κινδύνου βάσει της τυποποιημένης προσέγγισης. Στις 10 Δεκεμβρίου 2015, η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε δεύτερο κείμενο διαβούλευσης.

Κείμενο διαβούλευσης

 • 22
 • ΔΕΚ
 • 2014
 • (Credit risk)
Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας για την καθιέρωση μόνιμου κατώτατου κεφαλαιακού ορίου για τις τράπεζες που χρησιμοποιούν εξελιγμένες μεθόδους υπολογισμού των κινδύνων

Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του διεθνούς κανονιστικού πλαισίου για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση στις 22 Δεκεμβρίου 2014 έκθεση αναφορικά με την καθιέρωση μόνιμου κατώτατου κεφαλαιακού ορίου (‘capital floor’) τις τράπεζες που χρησιμοποιούν τις εξελιγμένες μεθόδους υπολογισμού των κινδύνων.

Η περίοδος διαβούλευσης ολοκληρώθηκε στις 27 Μαρτίου 2015.

Κείμενο διαβούλευσης

 • 22
 • ΔΕΚ
 • 2014
 • (Credit risk)
Κείμενο διαβούλευσης για την αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου βάσει της τυποποιημένης προσέγγισης

Στις 22 Δεκεμβρίου 2015, η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση έκθεση για την αναθεώρηση του διεθνούς ρυθμιστικού πλαισίου για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη έναντι του πιστωτικού κινδύνου βάσει της τυποποιημένης προσέγγισης.

Τα βασικά σημεία της εν λόγω έκθεσης είναι τα εξής: 

 • Ανοίγματα έναντι τραπεζών: οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για ανοίγματα έναντι τραπεζών προτείνεται να μην υπολογίζονται βάσει της πιστοληπτικής τους αξιολόγησης ή του συντελεστή κινδύνου του κράτους στο οποίο εδρεύουν, αλλά βάσει του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και της ποιότητας του ενεργητικού των τραπεζών. Οι συντελεστές κινδύνου θα κυμαίνονται από 30% έως 300%. 
 • Ανοίγματα έναντι επιχειρήσεων:  οι κεφαλαιακές απαιτήσεις προτείνεται να μην υπολογίζονται βάσει της πιστοληπτικής αξιολόγησης των επιχειρήσεων, αλλά βάσει των εσόδων και της μόχλευσής τους. Οι συντελεστές κινδύνου θα κυμαίνονται από 60% έως 300%. 
 • Ανοίγματα λιανικής: προτείνεται η αυστηροποίηση των κριτηρίων για την στάθμιση ενός ανοίγματος με συντελεστή 75% και η δημιουργία νέας κατηγορίας για τα ανοίγματα που δεν θα πληρούν τα νέα κριτήρια. 
 • Ανοίγματα εξασφαλισμένα με ακίνητα κατοικίας: προτείνεται η κατάργηση του υφιστάμενου συντελεστή κινδύνου 35%. Οι συντελεστές κινδύνου θα κυμαίνονται από 25% έως 100% και θα υπολογίζονται βάσει δύο παραμέτρων: Loan-to-Value ratio και Debt- Service-Coverage ratio. 

Η περίοδος διαβούλευσης ολοκληρώθηκε στις 27 Μαρτίου 2015.

Κείμενο διαβούλευσης

 • 31
 • ΜΑΡ
 • 2014
 • (Credit risk)
Υπολογισμός του πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου

Στις 31 Μαρτίου 2014, η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε έκθεση αναφορικά με τον υπολογισμό του πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου για εξω-χρηματιστηριακά παράγωγα, παράγωγα που είναι διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήριο (‘exchange-traded derivatives’) και πράξεις με μακρά περίοδο διακανονισμού (‘long settlement transactions’) βάσει της τυποποιημένης προσέγγισης. Η νέα τυποποιημένη προσέγγιση αντικαθιστά τη μέθοδο τρέχοντος ανοίγματος (‘Current Exposure Method’) και την ισχύουσα τυποποιημένη προσέγγιση. Η θέση σε ισχύ της νέας τυποποιημένης προσέγγισης από την 1η Ιανουαρίου 2017 συνεπάγεται και την παύση ισχύος της μεθόδου εσωτερικών υποδειγμάτων (‘Internal Model Method’).

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

 • 9
 • ΙΑΝ
 • 2013
 • (Credit risk)
Βασικές αρχές της Επιτροπής της Βασιλείας για τη συγκέντρωση κινδύνων

Στις 9 Ιανουαρίου 2013, η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε έκθεση με βασικές αρχές που πρέπει να τηρούν οι τράπεζες αναφορικά με τη διαχείριση των κινδύνων που απορρέουν από τα ανοίγματά τους έναντι των ίδιων αντισυμβαλλόμενων.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας