Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο


 • 19
 • ΑΠΡ
 • 2023
 • (Own funds)
Kατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2023/827 της Επιτροπής όσον αφορά την προηγούμενη άδεια για τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων και τις απαιτήσεις που σχετίζονται με μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων

Κανονισμός (ΕΕ) 2023/827

 • 29
 • ΝΟΕ
 • 2022
 • (Own funds)
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/2328 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα τα οποία προσδιορίζουν τα εξωτικά υποκείμενα ανοίγματα και τα μέσα που φέρουν υπολειπόμενους κινδύνους για τους σκοπούς του υπολογισμού των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για τους υπολειπόμενους κινδύνους

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/2328

 • 22
 • ΔΕΚ
 • 2017
 • (Own funds)
Διαβούλευση της Επιτροπής της Βασιλείας για τις αρχές που διέπουν τις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων

Στις 20 Δεκεμβρίου 2017 η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση κείμενο με τις αρχές που διέπουν τις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress testing principles), προκειμένου να αντικατασταθούν οι ήδη υφιστάμενες που είχαν εκδοθεί τον Μάιο 2009.

Οι υφιστάμενες αρχές σχεδιάστηκαν για τη διευθέτηση βασικών αδυναμιών στις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, όπως αναδείχθηκαν κατά τη διάρκεια της πρόσφατης  διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης (2007-2009). Έκτοτε, η σημασία των ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων έχει ενισχυθεί σημαντικά. Η Επιτροπή της Βασιλείας επισημαίνει ότι τα stress tests αποτελούν πλέον μια κρίσιμη διαδικασία για τη διαχείριση κινδύνων από τα πιστωτικά ιδρύματα, αλλά και ένα βασικό εργαλείο για τις εποπτικές αρχές και τις αρχές που είναι επιφορτισμένες με τα καθήκοντα μακροπροληπτικής επίβλεψης του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Οι αρχές που τίθενται σε διαβούλευση απηχούν τα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί στο συγκεκριμένο πεδίο.  

Η διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 23 Μαρτίου 2018. 

Κείμενο Διαβούλευσης

 • 8
 • ΔΕΚ
 • 2017
 • (Own funds)
Ολοκλήρωση των αλλαγών στο κανονιστικό πλαίσιο «Βασιλεία ΙΙΙ» από την Επιτροπή της Βασιλείας

Στις 7 Δεκεμβρίου 2017 η Ομάδα Διοικητών και Επικεφαλής Εποπτείας (GHOS), η οποία συνιστά το θεσμικό όργανο επίβλεψης του έργου της Επιτροπής της Βασιλείας, υιοθέτησε το αναθεωρημένο κανονιστικό πλαίσιο «Βασιλεία ΙΙΙ».

Οι αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο προβλέπουν τα ακόλουθα:

 • Μια αναθεωρημένη τυποποιημένη προσέγγιση για τον πιστωτικό κίνδυνο και τον λειτουργικό κίνδυνο,
 • Αναθεώρηση της προσέγγισης IRB για τον πιστωτικό κίνδυνο,
 • Αναθεώρηση του πλαισίου προσαρμογής της πιστοληπτικής αποτίμησης (CVA),
 • Αναθεώρηση του τρόπου υπολογισμού του συντελεστή μόχλευσης και των σχετικών κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας για τις παγκοσμίως συστημικά σημαντικές τράπεζες (G-SIBs), και
 • Την εισαγωγή ενός συγκεντρωτικού «ελάχιστου κεφαλαίου» (output floor), το οποίο θα εξασφαλίσει ότι τα σταθμισμένα με βάση τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού των τραπεζών (RWA) που παράγονται από τα εσωτερικά μοντέλα δεν θα είναι χαμηλότερα από το 72,5% των RWA, όπως αυτά υπολογίζονται από την τυποποιημένη προσέγγιση του κανονιστικού πλαισίου.

Τα αναθεωρημένα πρότυπα θα τεθούν σταδιακά σε εφαρμογή από το 2022, ενώ προβλέπεται και περαιτέρω περίοδος προσαρμογής (phase-in).

Συνοπτικό σημείωμα της Επιτροπής της Βασιλείας

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

Περισσότερα

 • 7
 • ΙΟΥ
 • 2017
 • (Own funds)
Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας για την πρόοδο εφαρμογής του διεθνούς κανονιστικού πλαισίου «Βασιλεία ΙΙΙ»

Στις 4 Ιουλίου 2017 η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (BCBS) δημοσίευσε έκθεση με την πρόοδο που έχουν επιτελέσει τα μέλη της όσον αφορά την εφαρμογή του διεθνούς κανονιστικού πλαισίου «Βασιλεία ΙΙΙ».

Η εν λόγω έκθεση, η οποία υπεβλήθη στην «Ομάδα του 20» (G-20), συνοψίζει, μεταξύ άλλων, τα μέτρα που έχουν, μέχρι στιγμής, λάβει:

 • τα μέλη της Επιτροπής της Βασιλείας για την εφαρμογή του διεθνούς κανονιστικού πλαισίου «Βασιλεία ΙΙΙ», καθώς και
 • οι τράπεζες που λειτουργούν στην εδαφική επικράτεια των μελών της Επιτροπής της Βασιλείας για την ενίσχυση της κεφαλαιακής τους επάρκειας και των δεικτών ρευστότητας.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

 • 23
 • ΙΟΥ
 • 2017
 • (Own funds)
Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας αναφορικά με τις εθνικές πρακτικές εφαρμογής της πολιτικής για το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα

Στις 22 Ιουνίου 2017, η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε έκθεση με τις πρακτικές που εφαρμόζουν τα μέλη της (στα οποία δεν συμπεριλαμβάνεται η Ελλάδα) όσον αφορά την πολιτική καθορισμού του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο, γνωστό ως «Βασιλεία ΙΙΙ».

Ειδικότερα, στην εν λόγω έκθεση επισημαίνεται ότι το εθνικό πλαίσιο πολιτικής καθορισμού του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος των μελών της διαφέρει σημαντικά σε σχέση με:

 • τις δομές διακυβέρνησης,

 • τον αριθμό των δεικτών που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό περιόδων υψηλού πιστωτικού και συστημικού κινδύνου,

 • τον βαθμό εμπιστοσύνης στην προσέγγιση που υιοθετείται κατά τη λήψη σχετικών με τον καθορισμό αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος αποφάσεων, και

 • τις πρακτικές επικοινωνίας και αμοιβαιότητας (communication and reciprocity practices).

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

 • 10
 • ΑΠΡ
 • 2017
 • (Own funds)
Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας για το πλαίσιο αξιολόγησης των παγκοσμίως συστημικά σημαντικών τραπεζών

Στις 30 Μαρτίου 2017 η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση κείμενο για την αναθεώρηση του υφιστάμενου πλαισίου αξιολόγησης των παγκοσμίως συστημικά σημαντικών τραπεζών (G-SIBs).

Η αναθεώρηση έχει ως στόχο να ενισχύσει το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι παραμένει σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τους επιδιωκόμενους στόχους, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ενδεχόμενες διαρθρωτικές μεταβολές στο διεθνές τραπεζικό σύστημα, μέσω των οποίων θα μπορούσε να επέλθει συστημικός κίνδυνος.

Η περίοδος διαβούλευσης λήγει στις 30 Ιουνίου 2017.

Κείμενο διαβούλευσης

 • 21
 • ΑΠΡ
 • 2016
 • (Own funds)
Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο από την Επιτροπή της Βασιλείας για τον κίνδυνο επιτοκίων

Στις 21 Απριλίου 2016, η Επιτροπή της Βασιλείας υιοθέτησε έκθεση για την εποπτική μεταχείριση του κινδύνου επιτοκίων από στοιχεία του τραπεζικού χαρτοφυλακίου (IRRBB). Με την έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας αναθεωρούνται οι αρχές του 2004 (Principles for the management and supervision of interest rate risk) και καθιερώνονται οι μέθοδοι που πρέπει να χρησιμοποιούνται από τις τράπεζες για τη μέτρηση, διαχείριση, παρακολούθηση και τον έλεγχο του κινδύνου επιτοκίων.

Επισημαίνεται ότι στο κείμενο διαβούλευσης (Ιούνιος 2015), η Επιτροπή της Βασιλείας εξέταζε το ενδεχόμενο καθιέρωσης της υποχρέωσης των τραπεζών να τηρούν κεφαλαιακές απαιτήσεις για κάλυψη έναντι του κινδύνου επιτοκίων στο πλαίσιο του Πυλώνα Ι. Ωστόσο, η Επιτροπή της Βασιλείας έκρινε ότι λόγω της φύσης του κινδύνου επιτοκίων είναι προτιμότερο να παραμείνει απαίτηση του Πυλώνα ΙΙ.

Οι τράπεζες οφείλουν να συμμορφωθούν με τις νέες ρυθμίσεις για τον κίνδυνο επιτοκίων από το 2018.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

 • 6
 • ΑΠΡ
 • 2016
 • (Own funds)
Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας για τον συντελεστή μόχλευσης

Στις 6 Απριλίου 2016, η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση έκθεση για τον συντελεστή μόχλευσης, η οποία περιλαμβάνει προτάσεις για την τροποποίηση υφιστάμενων ρυθμίσεων, μεταξύ άλλων, αναφορικά με:

 • την μέτρηση των ανοιγμάτων σε παράγωγα,
 • την εποπτική μεταχείριση των προβλέψεων, και
 • τους συντελεστές πιστωτικής μετατροπής των εκτός ισολογισμού στοιχείων.

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης εξετάζεται το ενδεχόμενο υιοθέτησης υψηλότερου (από 3%) συντελεστή μόχλευσης για τις παγκοσμίως συστημικά σημαντικές τράπεζες.

Το κείμενο διαβούλευσης δεν προτείνει αλλαγές σε ό,τι αφορά τον αριθμητή (capital measure) του συντελεστή μόχλευσης που θα είναι τα βασικά ίδια κεφάλαια (Tier 1 capital). Επισημαίνεται ότι οι οριστικές ρυθμίσεις για τον συντελεστή μόχλευσης θα υιοθετηθούν εντός του 2016 και η εφαρμογή του θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου 2018.

Η περίοδος διαβούλευσης ολοκληρώθηκε στις 6 Ιουλίου 2016.

Κείμενο διαβούλευσης

 • 8
 • ΙΟΥ
 • 2015
 • (Own funds)
Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας για τον κίνδυνο επιτοκίων από ανοίγματα στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο

Στις 8 Ιουνίου 2015, η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση έκθεση σχετικά με την αναθεώρηση του διεθνούς ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τον κίνδυνο επιτοκίων που απορρέει από ανοίγματα στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο (΅IRRBBΆ).

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης προτείνονται δύο επιλογές για την εποπτική μεταχείριση του κινδύνου επιτοκίων:

 • είτε η συμπερίληψή του στους κινδύνους του Πυλώνα Ι για τους οποίους οι τράπεζες οφείλουν να εκπληρώνουν συγκεκριμένες κεφαλαιακές απαιτήσεις,
 • είτε η διατήρηση της εποπτικής του μεταχείρισης στο πλαίσιο του Πυλώνα ΙΙ με την καθιέρωση, όμως, ενισχυμένων απαιτήσεων, τις οποίες οφείλουν να τηρούν οι τράπεζες.

Η περίοδος διαβούλευσης έληξε στις 11 Σεπτεμβρίου 2015.

Κείμενο διαβούλευσης

 • 15
 • ΑΠΡ
 • 2014
 • (Own funds)
Υιοθέτηση νέων εποπτικών απαιτήσεων για τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα

Στις 15 Απριλίου 2014, η Επιτροπή της Βασιλείας υιοθέτησε έκθεση για τη μέτρηση και τον έλεγχο των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων. Το σύνολο των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων μίας τράπεζας σε έναν αντισυμβαλλόμενο ή σε μία ομάδα συνδεδεμένων πελατών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 25% του κεφαλαίου της κατηγορίας 1 (‘Tier 1 capital’) της τράπεζας.

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019, ενώ το 2016 η Επιτροπή της Βασιλείας αναμένεται να εξετάσει την υιοθέτηση ορίου ανοιγμάτων των τραπεζών έναντι επιλέξιμου κεντρικού αντισυμβαλλόμενου.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

 • 10
 • ΑΠΡ
 • 2014
 • (Own funds)
Κεφαλαιακές απαιτήσεις για τα ανοίγματα των τραπεζών σε κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους

Στις 10 Απριλίου 2014, η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε έκθεση σχετικά με τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη έναντι των κινδύνων από τα ανοίγματα των τραπεζών σε κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους. Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2017, διατηρεί πολλές από τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο υφιστάμενο και καθιερώνονται επιπλέον τα ακόλουθα:

 • νέα προσέγγιση για τον προσδιορισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τα ανοίγματα των τραπεζών σε επιλέξιμους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους,
 • ανώτατο όριο για τις κεφαλαιακές επιβαρύνσεις που προκύπτουν από ανοίγματα των τραπεζών σε επιλέξιμους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους (δεν επιτρέπεται οι εν λόγω κεφαλαιακές απαιτήσεις να υπερβαίνουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για ανοίγματα σε μη επιλέξιμους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους), και
 • εξειδίκευση της εποπτικής μεταχείρισης των “multi-level client structures”.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

 • 13
 • ΔΕΚ
 • 2013
 • (Own funds)
Κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις επενδύσεις τραπεζών στο κεφάλαιο επενδυτικών σχημάτων

Στις 13 Δεκεμβρίου 2013, η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε έκθεση για την αναθεώρηση του πλαισίου εποπτικής μεταχείρισης των επενδύσεων των τραπεζών στο κεφάλαιο επενδυτικών σχημάτων (‘funds’). Στην έκθεση περιλαμβάνονται κανόνες με τους οποίους επιδιώκεται η αντιμετώπιση ορισμένων ανεπαρκειών του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου, όπως το γεγονός ότι κατά τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τις επενδύσεις σε επενδυτικά σχήματα δεν λαμβάνεται υπόψη η μόχλευσή τους. Το αναθεωρημένο πλαίσιο αντανακλά περισσότερο τους κινδύνους που απορρέουν από τις υποκείμενες επενδύσεις του επενδυτικού σχήματος και τη μόχλευσή του, ενώ αναμένεται να συμβάλλει και στην αντιμετώπιση των κινδύνων που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση μεταξύ των τραπεζών και του σκιώδους τραπεζικού συστήματος.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

 • 3
 • ΙΟΥ
 • 2013
 • (Own funds)
Παγκοσμίως συστημικά σημαντικές τράπεζες: αναθεωρημένη μεθοδολογία αξιολόγησης και επιβολή υψηλότερων κεφαλαιακών απαιτήσεων

Στις 3 Ιουλίου 2013, η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε αναθεωρημένη έκθεση σχετικά με τη μεθοδολογία αξιολόγησης και την επιβολή αυξημένων κεφαλαιακών απαιτήσεων στις παγκοσμίως συστημικά σημαντικές τράπεζες. Η δικαιολογητική βάση της ρυθμιστικής παρέμβασης είναι η αντιμετώπιση των αρνητικών εξωτερικοτήτων (‘negative externalities’) που παράγονται από τις συστημικά σημαντικές τράπεζες. Με τις εν λόγω ρυθμίσεις επιδιώκεται:

 • αφενός μεν η μείωση της πιθανότητας κατάρρευσης των παγκοσμίως συστημικά σημαντικών τραπεζών μέσω της ενίσχυσης της ικανότητάς τους να απορροφούν ζημιές, ενώ συνεχίζουν την οικονομική τους δραστηριότητα (‘going-concern loss absorbency’), και
 • αφετέρου η αντιμετώπιση του προβλήματος του ηθικού κινδύνου (‘moral hazard’) που συνίσταται στην ανάληψη υπερβολικών κινδύνων από τις διοικήσεις των τραπεζών αν γνωρίζουν ότι σε περίπτωση που αντιμετωπίσουν προβλήματα θα διασωθούν με κρατικά κεφάλαια.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

 • 11
 • ΟΚΤ
 • 2012
 • (Own funds)
Πλαίσιο προσδιορισμού των εγχωρίως συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων

Στις 11 Οκτωβρίου 2012, η Επιτροπή της Βασιλείας υιοθέτησε τελική έκθεση με την οποία καθορίζεται η μεθοδολογία προσδιορισμού των ιδρυμάτων που είναι συστημικά σημαντικά σε εθνικό επίπεδο.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

 • 1
 • ΙΟΥ
 • 2011
 • (Own funds)
Βασιλεία ΙΙΙ - Νέο διεθνές κανονιστικό πλαίσιο για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών

Η σημαντικότερη αντίδραση της Επιτροπής της Βασιλείας στη χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2009 υπήρξε η υιοθέτηση του νέου διεθνούς κανονιστικού πλαισίου για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, γνωστού ως «Βασιλεία ΙΙΙ». Με τις ρυθμίσεις της «Βασιλείας ΙΙΙ» αυστηροποιήθηκαν οι απαιτήσεις που οφείλουν να εκπληρώνουν οι τράπεζες σε ό,τι αφορά, μεταξύ άλλων, την ποιότητα και την ποσότητα των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων τους.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

 • 13
 • ΙΟΥ
 • 2009
 • (Own funds)
Υιοθέτηση τροποποιήσεων της "Βασιλείας ΙΙ"

Στις 13 Ιουλίου 2009, η Επιτροπή της Βασιλείας προχώρησε στην υιοθέτηση αλλαγών επί του ρυθμιστικού πλαισίου για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, γνωστού ως "Βασιλεία ΙΙ". Οι αλλαγές αφορούσαν και τους τρεις (3) Πυλώνες της "Βασιλείας ΙΙ". Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Πυλώνα Ι, αυξήθηκαν οι συντελεστές κινδύνου για τα ανοίγματα των τραπεζών έναντι των τιτλοποιήσεων. Επίσης, ενισχύθηκαν οι εποπτικές απαιτήσεις σε ό,τι αφορά τον Πυλώνα ΙΙ (διαδικασία εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης) και τον Πυλώνα ΙΙΙ (δημοσιοποίηση πληροφοριών).

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

 • 4
 • ΙΟΥ
 • 2006
 • (Own funds)
Βασιλεία ΙΙ – Διεθνές κανονιστικό πλαίσιο για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών

Με τη Βασιλεία ΙΙ τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του διεθνούς κανονιστικού πλαισίου για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών με την υιοθέτηση της προσέγγισης εσωτερικών διαβαθμίσεων (‘IRB approach’) για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη έναντι του πιστωτικού κινδύνου και την καθιέρωση της απαίτησης τήρησης κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη έναντι του λειτουργικού κινδύνου. Επίσης, με τη «Βασιλεία ΙΙ» καθιερώθηκε η διαδικασία εποπτικής εξέτασης σε ατομική βάση (Πυλώνας ΙΙ) και η υποχρέωση των τραπεζών να δημοσιοποιούν πληροφορίες εποπτικού χαρακτήρα (Πυλώνας ΙΙΙ).

Βασιλεία ΙΙ