Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο


 • 8
 • ΔΕΚ
 • 2021
 • (Corporate governance and remuneration)
Αναθεωρημένος οδηγός της ΕΚΤ για τις αξιολογήσεις καταλληλότητας (fit and proper assessments) των μελών του διοικητικού οργάνου των πιστωτικών ιδρυμάτων

Οδηγός της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

 • 2
 • ΙΟΥ
 • 2021
 • (Corporate governance and remuneration)
Αναθεωρημένες κοινές κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) και την Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA) σχετικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις

Κατευθυντήριες Γραμμές της ESMA και της EBA

 • 2
 • ΙΟΥ
 • 2021
 • (Corporate governance and remuneration)
Aναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA) για την εσωτερική διακυβέρνηση.

Κατευθυντήριες Γραμμές της EBA

 • 2
 • ΙΟΥ
 • 2021
 • (Corporate governance and remuneration)
Aναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές της EBA για τις ορθές πολιτικές αποδοχών.

Κατευθυντήριες Γραμμές της EBA

 • 23
 • ΙΟΥ
 • 2017
 • (Corporate governance and remuneration)
Σχέδιο Οδηγού του FSB για την εφαρμογή των αρχών και προτύπων σχετικά με τις sound compensation practices

Στις 20 Ιουνίου 2017, το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB) έθεσε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο συμπληρωματικού οδηγού για την εφαρμογή των αρχών και προτύπων σχετικά με τις ορθές πρακτικές αποζημίωσης (sound compensation practices) του Απριλίου 2009 όσον αφορά την χρήση ανάλογων εργαλείων για τη διευθέτηση κινδύνων που απορρέουν από παραπτώματα του ανθρώπινου δυναμικού (misconduct risks) φορέων παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (π.χ. τράπεζες).

Το εν λόγω σχέδιο οδηγού, το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τους διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης, συμπληρώνει τις υφιστάμενες αρχές και τα υφιστάμενα πρότυπα που επισημαίνουν ότι η αποζημίωση θα πρέπει να προσαρμόζεται για όλες τις μορφές κινδύνων. Μόλις οριστικοποιηθεί, ο οδηγός θα παράσχει στους φορείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και τις εποπτικές αρχές ένα συνεκτικό πλαίσιο για τη διευθέτηση κινδύνων και περιστατικών που απορρέουν από παραπτώματα του ανθρώπινου δυναμικού.

Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 30 Αυγούστου 2017.

Κείμενο Διαβούλευσης

 • 12
 • ΜΑΪ
 • 2017
 • (Corporate governance and remuneration)
Έκθεση του FSB για την περιοδική αξιολόγηση της εφαρμογής των αρχών για θέματα εταιρικής διακυβέρνησης του G-20 και του ΟΟΣΑ

Στις 28 Απριλίου 2017, το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB) δημοσίευσε έκθεση για τα αποτελέσματα της περιοδικής αξιολόγησης αναφορικά με την πορεία εφαρμογής των κοινών αρχών του G-20 και του ΟΟΣΑ για θέματα εταιρικής διακυβέρνησης στις δικαιοδοσίες των μελών του.

Μέσω της εν λόγω έκθεσης το FSB επιχειρεί αφενός να διερευνήσει τον τρόπο εφαρμογής των κοινών αρχών του G-20 και του ΟΟΣΑ για θέματα εταιρικής διακυβέρνησης από τα μέλη του, και αφετέρου να εντοπίσει την ύπαρξη τυχόν προβλημάτων, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Έκθεση του FSB

 • 8
 • ΙΟΥ
 • 2015
 • (Corporate governance and remuneration)
Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής της Βασιλείας αναφορικά με την εταιρική διακυβέρνηση των τραπεζών

Στις 8 Ιουλίου 2015, η Επιτροπή της Βασιλείας εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συμπλήρωση και ενίσχυση του κανονιστικού πλαισίου για την εταιρική διακυβέρνηση των τραπεζών. Οι κατευθυντήριες γραμμές, με τις οποίες επιδιώκεται η ενίσχυση των απαιτήσεων για την εταιρική διακυβέρνηση, αφορούν, μεταξύ άλλων: 

 • τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου («ΔΣ») των τραπεζών με έμφαση στα ζητήματα διαχείρισης κινδύνων, καθώς και τα προσόντα που πρέπει να έχουν τα μέλη του, 
 • τη σύσταση επιτροπών για τη συνδρομή του ΔΣ στην εκτέλεση των καθηκόντων του,  
 • την εταιρική διακυβέρνηση σε επίπεδο ομίλου, 
 • τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και τη διαχείριση κινδύνων, 
 • την πολιτική κανονιστικής συμμόρφωσης, 
 • την πολιτική αμοιβών, και
 • την πολιτική δημοσιοποίησης σχετικών με την εταιρική διακυβέρνηση πληροφοριών.

Κατευθυντήριες γραμμές

 • 10
 • ΟΚΤ
 • 2014
 • (Corporate governance and remuneration)
Κείμενο διαβούλευσης για την αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου για την εταιρική διακυβέρνηση των τραπεζών

Στις 10 Οκτωβρίου 2014, η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών για τη συμπλήρωση και ενίσχυση του κανονιστικού πλαισίου για την εταιρική διακυβέρνηση των τραπεζών. Οι προτεινόμενες κατευθυντήριες γραμμές, με τις οποίες επιδιώκεται η ενίσχυση των απαιτήσεων για την εταιρική διακυβέρνηση, αφορούν, μεταξύ άλλων: 

 • τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου («ΔΣ») των τραπεζών με έμφαση στα ζητήματα διαχείρισης κινδύνων, καθώς και τα προσόντα που πρέπει να έχουν τα μέλη του, 
 • τη σύσταση επιτροπών για τη συνδρομή του ΔΣ στην εκτέλεση των καθηκόντων του,  
 • την εταιρική διακυβέρνηση σε επίπεδο ομίλου, 
 • τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και τη διαχείριση κινδύνων, 
 • την πολιτική κανονιστικής συμμόρφωσης, 
 • την πολιτική αμοιβών, και
 • την πολιτική δημοσιοποίησης σχετικών με την εταιρική διακυβέρνηση πληροφοριών.

Κείμενο διαβούλευσης