Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Ηλεκτρονική τραπεζική


Οι εγκατεστημένες στη χώρα μας τράπεζες, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους, προσφέρουν σύγχρονες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής εξυπηρέτησης, μέσα απο διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας όπως ενδεικτικά και κατά περίπτωση, το διαδίκτυο (e-banking), το κινητό τηλέφωνο (m-banking), το τηλέφωνο (phone-banking), την αυτόματη ταμειολογιστική μηχανή (ΑΤΜ), ή αυτόματες μηχανές είσπραξης οφειλών.

 • Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για την εφαρμογή του άρθρου 33(6) του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2018/389 στο πλαίσιο της PSD 2

  Στις 4 Δεκεμβρίου 2018, η EBA δημοσίευσε τις τελικές κατευθυντήριες γραμμές, μέσω των οποίων εξειδικεύονται οι τέσσερις (4) προϋποθέσεις του άρθρου 33(6) του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2018/389 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την πλήρη απαγόρευση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές (στην περίπτωση της Ελλάδας, η ΤτΕ), κατόπιν προηγούμενης διαβούλευσης με την EBA, της εφαρμογής πρακτικών “screen scraping” στο πλαίσιο της επικοινωνίας μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) και των νέων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών (‘PISPs’/’AISPs’/’CISPs’).

  Οι κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες θα τεθούν σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2019, απευθύνονται τόσο στις εθνικές αρμόδιες αρχές όσο και στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα).

  Κατευθυντήριες γραμμές

 • «Λευκή Βίβλος» (“White Paper”) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (‘EPC’) με τίτλο: “Non-NFC based Mobile SEPA Card Proximity Payments”

  Στις 14 Νοεμβρίου 2018, το EPC έθεσε σε δημόσια διαβούλευση τη «Λευκή Βίβλο» αναφορικά με τις “non-NFC” συναλλαγές που διενεργούνται μέσω  κάρτας πληρωμών (χρεωστικών, πιστωτικών, προπληρωμένων) ή κινητών τηλεφώνων σε περιβάλλον SEPA.

  Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 14 Φεβρουαρίου 2019.

  EPC White Paper

 • Συνιστώμενες λειτουργίες των ‘APIs’ στο πλαίσιο της PSD 2

  Στις 9 Νοεμβρίου 2018, η ευρωπαϊκή ομάδα έργου (“API Evaluation Group”), η οποία έχει συσταθεί με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πιστοποίηση της καλής λειτουργίας των υπερεθνικών ‘APIs’ (π.χ. UK Open banking, STET/Γαλλία, Berlin Group/Γερμανία) στο πλαίσιο της PSD 2, δημοσίευσε το τελικό κείμενο με τις συνιστώμενες λειτουργίες που θα πρέπει να πληρούν τα ‘APIs’ των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού (ήτοι των πιστωτικών ιδρυμάτων) για την επικοινωνία με τους νέους φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών (‘PISPs’, ‘AISPs’ και ‘CISPs’) στο πλαίσιο της PSD 2.

  API Evaluation Group Recommended Functionalities

 • Γνώμη της ΕΚΤ επί της πρότασης Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 «για τις διασυνοριακές πληρωμές στην ΕΕ»

  Στις 23 Οκτωβρίου 2018, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ η Γνώμη της ΕΚΤ επί της πρότασης Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 «για τις διασυνοριακές πληρωμές στην ΕΕ».

  Η Γνώμη της ΕΚΤ προτείνει στοχευμένες τροποποιήσεις στα ακόλουθα σημεία της πρότασης Κανονισμού:

  • στο πεδίο εφαρμογής της πρότασης Κανονισμού όσον αφορά τα τέλη μετατροπής νομισμάτων σε πράξεις πληρωμών (άρθρο 1(1)(β)),
  • την προσθήκη ορισμού για τις εναλλακτικές υπηρεσίες μετατροπής νομισμάτων (“alternative currency conversion services”) (νέο άρθρο 1(Α)), και
  • τη μεταβολή της μεταβατικής περιόδου (από 36 σε 12 μήνες) που έχουν στη διάθεσή τους οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) για τη γνωστοποίηση στους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών σε σχέση με τα τέλη μετατροπής νομισμάτων (άρθρο 1(3)).

  Γνώμη ΕΚΤ

 • Λευκή Βίβλος (“White Paper”) της SWIFT για τις διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών (“Application Programming Interfaces”, ‘APIs’)

  Στις 16 Οκτωβρίου 2018, η SWIFT δημοσίευσε «Λευκή Βίβλο» αναφορικά με τα ‘APIs’, στην οποία εξετάζονται ορισμένες από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το διεθνές τραπεζικό (και εν γένει χρηματοπιστωτικό) σύστημα σε σχέση με την υιοθέτηση τέτοιων λύσεων.

  Η «Λευκή Βίβλος» καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η μετάβαση στη χρήση ‘APIs’ απαιτεί συνεχή δέσμευση και συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, όπως τράπεζες, υποδομές αγορών (“market infrastructures”) και φορείς τυποποίησης.

  SWIFT White Paper