Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Ηλεκτρονική τραπεζική

Γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για τα εμπόδια στην παροχή των υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών και πληροφοριών λογαριασμού των TPPs μέσω των APIs των τραπεζών στο πλαίσιο της PSD 2

Στις 4 Ιουνίου 2020, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε Γνώμη για τα εμπόδια στην παροχή των υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών και πληροφοριών λογαριασμού των TPPs μέσω των APIs των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού στο πλαίσιο της PSD 2.

Γνώμη ΕΒΑ