Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Ηλεκτρονική τραπεζική

Πληροφόρηση της Φορολογικής Αρχής ως προς τις συναλλαγές αγορών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών έτους 2019

Στις 21 Απριλίου 2020, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1505) η υπ’ αριθμ. Α. 1087 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας επέρχονται τροποποιήσεις στην ισχύουσα ΠΟΛ 1063/2018 για την πληροφόρηση της Φορολογικής Αρχής από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) ως προς τις συναλλαγές αγορών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών.

Ειδικότερα, για τις συναλλαγές του φορολογικού έτους 2019, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών υποχρεούνται να αποστείλουν άπαξ και συγκεντρωτικά, ανά Α.Φ.Μ., τα στοιχεία των συναλλαγών για το έτος 2019, έως την Παρασκευή, 24 Απριλίου 2020. Στα συγκεντρωτικά στοιχεία θα πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά οι συναλλαγές με επαγγελματικούς λογαριασμούς, οι οποίοι δηλώθηκαν μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2020.

Επιπλέον, για τις συναλλαγές του φορολογικού έτους 2020 και επόμενα, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών υποχρεούνται επιπλέον να αποστέλλουν άπαξ, συγκεντρωτικά, ανά Α.Φ.Μ., τα στοιχεία των συναλλαγών για το εκάστοτε προηγούμενο χρονολογικό έτος, μέχρι τις 5 Μαρτίου εκάστου έτους. Στα συγκεντρωτικά στοιχεία συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά οι συναλλαγές με επαγγελματικούς λογαριασμούς οι οποίοι δηλώθηκαν μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου εκάστου έτους.

ΦΕΚ Β’ 1505/21.4.2020