Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Ηλεκτρονική τραπεζική

Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 15(6) και 40(4) του Νόμου 4172/2013 σχετικά με τις δαπάνες που αποδεικνύονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής

Στις 28 Ιουλίου 2020, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 3119) η υπ’ αριθμ. Α. 1163 Υπουργική Απόφαση, με τις διατάξεις της οποίας ορίζεται ότι, από το φορολογικό έτος 2020 και εφεξής, οι δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της ΕΕ ή του ΕΟΧ εν γένει, που πραγματοποιούν οι φορολογούμενοι, πρέπει να καταβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης.

ΦΕΚ Β’ 3119/28.7.2020