Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Ηλεκτρονική τραπεζική

Δημοσίευση Οδηγού της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας («ΕΤΟ») αναφορικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/518 (‘CBPR2’)

Στις 13 Μαΐου 2020, η ΕΤΟ δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της Οδηγό με 27 ερωτήσεις και απαντήσεις (“Q&As”) σχετικά με την πρακτική εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/518 «σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 όσον αφορά ορισμένες χρεώσεις για τις διασυνοριακές πληρωμές εντός της ΕΕ και χρεώσεις μετατροπής νομισμάτων».

Οδηγός ΕΤΟ