Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο κεφαλαιαγοράς


 • 27
 • ΜΑΡ
 • 2023
 • (MiFIDII/MiFIR)
Τελική έκθεση της ESMA σε σχέση με την αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραμμών για τις απαιτήσεις διακυβέρνησης προϊόντων (product governance) στο πλαίσιο της MiFID II

Κατευθυντήριες Γραμμές της ESMA

 • 27
 • ΜΑΡ
 • 2023
 • (MiFIDII/MiFIR)
Τελική έκθεση της ESMA σε σχέση με την αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραμμών για τις απαιτήσεις διακυβέρνησης προϊόντων (product governance) στο πλαίσιο της MiFID II

Τελική έκθεση της ESMA

 • 26
 • ΙΟΥ
 • 2022
 • (MiFIDII/MiFIR)
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/1299 της Επιτροπής της 24ης Μαρτίου 2022 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα τα οποία προσδιορίζουν το περιεχόμενο των ελέγχων για τη διαχείριση θέσεων από τόπους διαπραγμάτευσης

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/1299 της Επιτροπής

 • 26
 • ΙΟΥ
 • 2022
 • (MiFIDII/MiFIR)
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1300 της Επιτροπής της 24ης Μαρτίου 2022 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/1093 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο των εκθέσεων σχετικά με τις θέσεις από επιχειρήσεις επενδύσεων και διαχειριστές αγοράς

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1300 της Επιτροπής

 • 26
 • ΙΟΥ
 • 2022
 • (MiFIDII/MiFIR)
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/1302 της Επιτροπής της 20ής Απριλίου 2022 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την εφαρμογή ορίων θέσεων σε παράγωγα επί εμπορευμάτων καθώς και διαδικασίες για την υποβολή αίτησης εξαίρεσης από τα όρια θέσεων

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/1302 της Επιτροπής

 • 13
 • ΑΠΡ
 • 2022
 • (MiFIDII/MiFIR)
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/629 της Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου 2022 για την τροποποίηση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που καθορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/583 όσον αφορά την προσαρμογή των ορίων ρευστότητας και των εκατοστημορίων συναλλαγών που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του συγκεκριμένου μεγέθους ανά χρηματοπιστωτικό μέσο που εφαρμόζεται σε ορισμένα μη μετοχικά χρηματοπιστωτικά μέσα

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/629 της Επιτροπής

 • 20
 • ΟΚΤ
 • 2021
 • (MiFIDII/MiFIR)
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1833 της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2021 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον προσδιορισμό των κριτηρίων βάσει των οποίων μια δραστηριότητα θεωρείται παρεπόμενη της κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας σε επίπεδο ομίλου

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1833 της Επιτροπής 

 • 2
 • ΑΥΓ
 • 2021
 • (MiFIDII/MiFIR)
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1253 της Επιτροπής της 21ης Απριλίου 2021 για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/565 όσον αφορά την ενσωμάτωση παραγόντων, κινδύνων και προτιμήσεων βιωσιμότητας σε ορισμένες οργανωτικές απαιτήσεις και ορισμένους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων επενδύσεων

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1253 της Επιτροπής 

 • 2
 • ΑΥΓ
 • 2021
 • (MiFIDII/MiFIR)
Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία (ΕΕ) 2021/1269 της Επιτροπής της 21ης Απριλίου 2021 για την τροποποίηση της κατ’ εξουσιοδότηση οδηγίας (ΕΕ) 2017/593, όσον αφορά την ενσωμάτωση παραγόντων βιωσιμότητας στις υποχρεώσεις παρακολούθησης των προϊόντων

Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία (ΕΕ) 2021/1269 της Επιτροπής 

 • 26
 • ΦΕΒ
 • 2021
 • (MiFIDII/MiFIR)
Οδηγία (ΕΕ) 2021/338 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2021 για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ όσον αφορά τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών, την παρακολούθηση των προϊόντων και τα όρια θέσης, και των οδηγιών 2013/36/ΕΕ και (ΕΕ) 2019/878 όσον αφορά την εφαρμογή τους στις εταιρείες επενδύσεων, με σκοπό τη διευκόλυνση της ανάκαμψης από την κρίση της COVID-19

Οδηγία (ΕΕ) 2021/338 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

 • 12
 • ΙΟΥ
 • 2014
 • (MiFIDII/MiFIR)
Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ

Οδηγία 2014/65/ΕΕ

 • 12
 • ΙΟΥ
 • 2014
 • (MiFIDII/MiFIR)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014