Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

  • 26
  • ΙΟΥ
  • 2022
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/1299 της Επιτροπής της 24ης Μαρτίου 2022 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα τα οποία προσδιορίζουν το περιεχόμενο των ελέγχων για τη διαχείριση θέσεων από τόπους διαπραγμάτευσης