Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

  • 26
  • ΙΟΥ
  • 2022
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1300 της Επιτροπής της 24ης Μαρτίου 2022 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/1093 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο των εκθέσεων σχετικά με τις θέσεις από επιχειρήσεις επενδύσεων και διαχειριστές αγοράς