Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

  • 13
  • ΑΠΡ
  • 2022
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/629 της Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου 2022 για την τροποποίηση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που καθορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/583 όσον αφορά την προσαρμογή των ορίων ρευστότητας και των εκατοστημορίων συναλλαγών που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του συγκεκριμένου μεγέθους ανά χρηματοπιστωτικό μέσο που εφαρμόζεται σε ορισμένα μη μετοχικά χρηματοπιστωτικά μέσα