Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

  • 26
  • ΙΟΥ
  • 2022
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/1302 της Επιτροπής της 20ής Απριλίου 2022 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την εφαρμογή ορίων θέσεων σε παράγωγα επί εμπορευμάτων καθώς και διαδικασίες για την υποβολή αίτησης εξαίρεσης από τα όρια θέσεων