Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

  • 2
  • ΑΥΓ
  • 2021
Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία (ΕΕ) 2021/1269 της Επιτροπής της 21ης Απριλίου 2021 για την τροποποίηση της κατ’ εξουσιοδότηση οδηγίας (ΕΕ) 2017/593, όσον αφορά την ενσωμάτωση παραγόντων βιωσιμότητας στις υποχρεώσεις παρακολούθησης των προϊόντων