Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο


 • 6
 • ΑΠΡ
 • 2017
 • (Accounting and auditing)
Δελτίο τύπου της Επιτροπής της Βασιλείας σχετικά με τη λογιστική απεικόνιση των σχετικών με τις χρηματοδοτικές μισθώσεις συναλλαγών

Στις 6 Απριλίου 2017, η Επιτροπή της Βασιλείας εξέδωσε δελτίο τύπου με απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις τραπεζών σχετικά με τις επικείμενες αλλαγές στη λογιστική απεικόνιση των συναφών με τις χρηματοδοτικές μισθώσεις συναλλαγών, καθώς επίκειται η έναρξη ισχύος των προτύπων του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικών Λογιστικών Προτύπων (FASB) την 1η Ιανουαρίου 2019.

Δελτίο Τύπου

 • 3
 • ΑΠΡ
 • 2017
 • (Accounting and auditing)
Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας για τη ρυθμιστική αντιμετώπιση της λογιστικής απεικόνισης των συναλλαγών

Στις 29 Μαρτίου 2017, η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε έκθεση, στην οποία παρατίθενται πληροφορίες αναφορικά με τη ρυθμιστική αντιμετώπιση των διατάξεων για τη λογιστική απεικόνιση των συναλλαγών ενόψει της έναρξης ισχύος των IFRS 9 την 1η Ιανουαρίου 2018.

Όπως προκύπτει από την εν λόγω έκθεση, η Επιτροπή της Βασιλείας προτίθεται να διατηρήσει την ισχύουσα ρυθμιστική αντιμετώπιση για τη λογιστική απεικόνιση των συναλλαγών που προβλέπεται στο υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο για μια μεταβατική περίοδο.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

 • 13
 • ΟΚΤ
 • 2016
 • (Accounting and auditing)
Διαβούλευση της Επιτροπής της Βασιλείας για την τροποποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου για την εποπτική μεταχείριση των προβλέψεων

Στις 11 Οκτωβρίου 2016, η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση εκθέσεις σχετικά με:

Η περίοδος διαβούλευσης έληξε στις 13 Ιανουαρίου 2017.

 • 18
 • ΔΕΚ
 • 2015
 • (Accounting and auditing)
Κατευθύνσεις της Επιτροπής της Βασιλείας σχετικά με το νέο πλαίσιο λογιστικού χειρισμού των αναμενόμενων ζημιών από πιστωτικό κίνδυνο

Στις 18 Δεκεμβρίου 2015, η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πρακτικές που πρέπει να υιοθετήσουν οι τράπεζες σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του νέου πλαισίου για τον λογιστικό χειρισμό των αναμενόμενων ζημιών από πιστωτικό κίνδυνο (΅expected credit lossesΆ). Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές προβλέπουν έντεκα (11) αρχές με αποδέκτες:

 • τις τράπεζες σχετικά με τις πρακτικές διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου που εφαρμόζουν ως προς τον σχηματισμό προβλέψεων, και
 • τις εποπτικές αρχές αναφορικά με την αξιολόγηση των προαναφερθεισών πρακτικών των τραπεζών.

Κατευθυντήριες γραμμές

 • 31
 • ΜΑΡ
 • 2014
 • (Accounting and auditing)
Ρυθμίσεις για τους εξωτερικούς ελέγχους τραπεζών

Στις 31 Μαρτίου 2014, η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε έκθεση αναφορικά με τη διενέργεια στις τράπεζες εξωτερικών ελέγχων (‘external audits’). Στην έκθεση ορίζονται οι αρχές που πρέπει να διέπουν τους εξωτερικούς ελέγχους, καθώς και τη λειτουργία της επιτροπής ελέγχου των τραπεζών. Συγκεκριμένα, με τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες απευθύνονται στις εποπτικές αρχές, προσδιορίζονται οι πολιτικές βάσει των οποίων: 

 • η επιτροπή ελέγχου μίας τράπεζας μπορεί να συμβάλει στη διασφάλιση της ποιότητας του ελέγχου που πραγματοποιείται από εξωτερικούς ελεγκτές, 
 • οι εξωτερικοί ελεγκτές μπορούν να εκπληρώνουν αποτελεσματικότερα τα καθήκοντά τους, 
 • διασφαλίζεται η αποτελεσματική συνεργασία των εξωτερικών ελεγκτών με την εποπτική αρχή, και 
 • καθίσταται εφικτή η βελτίωση της επικοινωνίας των εποπτικών αρχών και των επιτροπών ελέγχου, ώστε να ενισχυθεί η ποιότητα του ελέγχου που πραγματοποιείται από εξωτερικούς ελεγκτές. 

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

 • 28
 • ΙΟΥ
 • 2012
 • (Accounting and auditing)
Αξιολόγηση από τις εποπτικές αρχές της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου των τραπεζών

Στις 28 Ιουνίου 2012, η Επιτροπή της Βασιλείας υιοθέτησε έκθεση με την οποία παρέχονται κατευθυντήριες γραμμές προς τις εποπτικές αρχές σχετικά με την αξιολόγηση της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου των τραπεζών.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας