Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

 • Διαβούλευση της ΕΒΑ σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των πωλήσεων τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών προς ιδιώτες

  Στις 22 Δεκεμβρίου 2015, η ΕΒΑ έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών του προσωπικού που εμπλέκεται στις πωλήσεις τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών προς ιδιώτες.

   

   

 • Πράσινη Βίβλος «για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες- Καλύτερα προϊόντα, περισσότερες δυνατότητες επιλογής και περισσότερες ευκαιρίες για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις»

  Στις 10 Δεκεμβρίου 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε διαβούλευση Πράσινη Βίβλο σχετικά με τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (΅retail financial servicesΆ). Υπό τον γενικό όρο «λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες» νοούνται προϊόντα που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • ασφαλιστικά προϊόντα,
  • συμβάσεις πίστωσης,
  • υπηρεσίες πληρωμών, τρεχούμενοι λογαριασμοί και λογαριασμοί ταμιευτηρίου, και
  • άλλες μορφές επενδύσεων που απευθύνονται σε ιδιώτες.

  Η παρούσα διαβούλευση στοχεύει στην συγκέντρωση παρατηρήσεων και προτάσεων από καταναλωτές και φορείς της αγοράς για τα εμπόδια που παραμένουν αναφορικά με τα ακόλουθα:

  • τη δυνατότητα των επιχειρήσεων με έδρα σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ να προσφέρουν λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ,
  • τη δυνατότητα των καταναλωτών να αγοράζουν τις ως άνω υπηρεσίες και προϊόντα που διατίθενται σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, και
  • τη δυνατότητα των καταναλωτών να μεταφέρουν τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που ήδη έχουν αποκτήσει από ένα κράτος μέλος σε άλλο.

   

   

 • Διαβούλευση των ΕΒΑ, ESMA, ΕΙΟΡΑ σχετικά με την αυτοματοποίηση στην παροχή συμβουλών αναφορικά με χρηματοπιστωτικά προϊόντα

  Στις 4 Δεκεμβρίου 2015, η Κοινή Επιτροπή των ΕΒΑ, ESMA, ΕΙΟΡΑ έθεσε σε διαβούλευση κείμενο συζήτησης σε σχέση με το ως άνω θέμα. Σύμφωνα με το προοίμιο του κειμένου, κατά τα τελευταία έτη παρατηρείται συνεχής αύξηση στην ψηφιοποίηση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και στην χρήση αυτοματοποιημένων εργαλείων παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών. Ως «αυτοματοποιημένη παροχή συμβουλών» νοείται η λήψη σύστασης από τους καταναλωτές για την αγορά ή την πώληση χρηματοπιστωτικών προϊόντων (τραπεζικών, επενδυτικών, ασφαλιστικών) με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων χωρίς (ή με περιορισμένη) μεσολάβηση ανθρώπινου δυναμικού.

   

   

 • Διαβούλευση σχετικά με το έγγραφο βασικών πληροφοριών του Κανονισμού 1268/2014 (PRIIPs)

   Στις 11 Νοεμβρίου 2015, η Κοινή Επιτροπή των ΕΒΑ-ΕSMA-EIOPA έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με το έγγραφο βασικών πληροφοριών (Key Information Document- KID) σύμφωνα με τον Κανονισμό 1268/2014. Το παρόν σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων εξειδικεύει τα ακόλουθα στοιχεία:

  • τις πληροφορίες αναφορικά με τον κίνδυνο, τα σενάρια απόδοσης και τα στοιχεία κόστους που πρέπει να περιλαμβάνονται στο KID (άρθρο 8 παρ. 5 του Κανονισμού),
  • τους όρους για την αναθεώρηση και επανεξέταση των πληροφοριών που περιέχονται στο KID (άρθρο 10 παρ. 2 του Κανονισμού), και
  • τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε να διασφαλίζεται ότι τα υπόχρεα πρόσωπα διαθέτουν το KID στον ιδιώτη επενδυτή εγκαίρως πριν από τη συμβατική δέσμευση του τελευταίου (άρθρο 13 παρ. 5 του Κανονισμού). 

  Κείμενο διαβούλευσης

 • Συγκρότηση του Εθνικού Συμβούλιου Καταναλωτή και Αγοράς (ΕΣΚΑ)

  Στις 21 Οκτωβρίου 2015 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 748/21.10.2015 (Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου Τομέα) η  Απόφαση αριθ. 99792/2015 του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για τη συγκρότηση του Εθνικού Συμβούλιου Καταναλωτή και Αγοράς (ΕΣΚΑ). Μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων στο ΕΣΚΑ συγκαταλέγεται και η ΕΕΤ.