Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

 • Δημοσίευση κατευθυντηρίων γραμμών και γνώμης από την ΕΒΑ στο πλαίσιο της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ για τα στεγαστικά δάνεια

  Την 1η Ιουνίου 2015, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών δημοσίευσε τα ακόλουθα κείμενα:

  • κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με την υποχρέωση αξιολόγησης της  πιστοληπτικής ικανότητας του καταναλωτή,
  • κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους τόκους υπερημερίας και την επιβολή κατάσχεσης (arrears and foreclosure), και
  • γνώμη αναφορικά με τις ακολουθούμενες ορθές πρακτικές των κρατών μελών σε σχέση με τα ανωτέρω θέματα και την διαχείριση των δυσκολιών αποπληρωμής των δανειοληπτών.

  Η έκδοση των σχετικών κατευθυντηρίων γραμμών προβλέπεται από τα άρθρα 18, 20 και 28 της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης σε καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία. Για τη διασφάλιση της ομοιόμορφης εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων, η ΕΒΑ δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3 του Κανονισμού 1093/2010 (Κανονισμός ΕΒΑ).  Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται προς τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών, οι οποίες  καλούνται να τις εφαρμόσουν (με ενσωμάτωσή τους στις εποπτικές διεργασίες και διαδικασίες τους) το αργότερο μέχρι την 21η Μαρτίου 2016.    

  Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω κείμενα, η ΕΒΑ εξέδωσε επίσης γνώμη με την οποία παραθέτει ενδεικτικά παραδείγματα ορθών πρακτικών σχετικών, αφενός, με την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των καταναλωτών και, αφετέρου, με την διαχείριση των καθυστερήσεων αποπληρωμής. Οι περιλαμβανόμενες σε αυτήν συστάσεις έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα και δεν είναι νομικώς δεσμευτικές για τις αρμόδιες αρχές.

 • Συνεδρίαση της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία

  Με την από Γ.Δ.Ο.Π.0000007ΕΞ2014/Β.1 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών της 5ης Ιανουαρίου 2015 συστήθηκε νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία (ΕΕ L 60 της 29.02.2014). Το έργο της Επιτροπής θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως την 30η Νοεμβρίου 2015.

  Μεταξύ των φορέων που μετέχουν στις εργασίες της εν λόγω επιτροπής περιλαμβάνεται η ΕΕΤ.

 • Συμμετοχή της ΕΕΤ στη διαβούλευση της ΕΒΑ σχετικά με τις διασταυρούμενες πρακτικές πωλήσεων (Cross-selling practices)

  Στις 5 Μαρτίου 2015, η ΕΕΤ απέστειλε παρατηρήσεις και προτάσεις  επί του σχεδίου κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τις διασταυρούμενες πρακτικές πωλήσεων (cross-selling practices) που τέθηκε σε διαβούλευση από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Το εν λόγω σχέδιο κατευθυντηρίων γραμμών προβλέπει ρυθμίσεις οι οποίες αφορούν εταιρίες όλων των κλάδων του χρηματοπιστωτικού συστήματος (τραπεζικός τομέας, τομέας κεφαλαιαγορών και ασφαλιστικός τομέας).

  Οι έντεκα (11) προτεινόμενες κατευθυντήριες αρχές, μεταξύ άλλων, αφορούν τα ακόλουθα:

  • την παροχή πλήρους πληροφόρησης σχετικά με τα βασικά στοιχεία τιμολόγησης και κόστους τόσο για το προϊόν-πακέτο όσο και για κάθε επιμέρους προϊόν του,
  • την παροχή πλήρους πληροφόρησης σχετικά με λοιπά βασικά στοιχεία του προϊόντος, εκτός του κόστους, καθώς και για τους κινδύνους που αναλαμβάνει ο πελάτης επιλέγοντας την αγορά του πακέτου έναντι των μεμονωμένων προϊόντων που περιλαμβάνονται σε αυτό,
  • την ξεκάθαρη παρουσίαση και έγκαιρη γνωστοποίηση των ως άνω πληροφοριών, καθώς και της τυχόν δυνατότητας του πελάτη να αγοράσει κάθε επιμέρους προϊόν του πακέτου μεμονωμένα,
  • την αξιολόγηση της ζήτησης και των αναγκών ή της καταλληλότητας του προϊόντος ως προς τον συγκεκριμένο πελάτη,
  • την κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που διαθέτουν συνδεδεμένα ή ομαδοποιημένα προϊόντα,
  • την υιοθέτηση κατάλληλων μοντέλων αποδοχών του προσωπικού πωλήσεων για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων,
  • εφόσον προβλέπεται δικαίωμα υπαναχώρησης του πελάτη για ορισμένα προϊόντα του πακέτου, την τήρηση του εν λόγω δικαιώματος, και
  • την παροχή στον πελάτη της δυνατότητας διαχωρισμού των ομαδοποιημένων προϊόντων χωρίς δυσανάλογο κόστος, εκτός αν βάσιμα και δικαιολογημένα η σχετική δυνατότητα κρίνεται ότι δεν είναι ρεαλιστική.

   

  Σχέδιο κατευθυντηρίων γραμμών