Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

Διαβούλευση σχετικά με το έγγραφο βασικών πληροφοριών του Κανονισμού 1268/2014 (PRIIPs)

 Στις 11 Νοεμβρίου 2015, η Κοινή Επιτροπή των ΕΒΑ-ΕSMA-EIOPA έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με το έγγραφο βασικών πληροφοριών (Key Information Document- KID) σύμφωνα με τον Κανονισμό 1268/2014. Το παρόν σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων εξειδικεύει τα ακόλουθα στοιχεία:

  • τις πληροφορίες αναφορικά με τον κίνδυνο, τα σενάρια απόδοσης και τα στοιχεία κόστους που πρέπει να περιλαμβάνονται στο KID (άρθρο 8 παρ. 5 του Κανονισμού),
  • τους όρους για την αναθεώρηση και επανεξέταση των πληροφοριών που περιέχονται στο KID (άρθρο 10 παρ. 2 του Κανονισμού), και
  • τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε να διασφαλίζεται ότι τα υπόχρεα πρόσωπα διαθέτουν το KID στον ιδιώτη επενδυτή εγκαίρως πριν από τη συμβατική δέσμευση του τελευταίου (άρθρο 13 παρ. 5 του Κανονισμού). 

Κείμενο διαβούλευσης