Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

Πράσινη Βίβλος «για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες- Καλύτερα προϊόντα, περισσότερες δυνατότητες επιλογής και περισσότερες ευκαιρίες για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις»

Στις 10 Δεκεμβρίου 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε διαβούλευση Πράσινη Βίβλο σχετικά με τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (΅retail financial servicesΆ). Υπό τον γενικό όρο «λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες» νοούνται προϊόντα που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • ασφαλιστικά προϊόντα,
  • συμβάσεις πίστωσης,
  • υπηρεσίες πληρωμών, τρεχούμενοι λογαριασμοί και λογαριασμοί ταμιευτηρίου, και
  • άλλες μορφές επενδύσεων που απευθύνονται σε ιδιώτες.

Η παρούσα διαβούλευση στοχεύει στην συγκέντρωση παρατηρήσεων και προτάσεων από καταναλωτές και φορείς της αγοράς για τα εμπόδια που παραμένουν αναφορικά με τα ακόλουθα:

  • τη δυνατότητα των επιχειρήσεων με έδρα σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ να προσφέρουν λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ,
  • τη δυνατότητα των καταναλωτών να αγοράζουν τις ως άνω υπηρεσίες και προϊόντα που διατίθενται σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, και
  • τη δυνατότητα των καταναλωτών να μεταφέρουν τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που ήδη έχουν αποκτήσει από ένα κράτος μέλος σε άλλο.