Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

Συγκρότηση του Εθνικού Συμβούλιου Καταναλωτή και Αγοράς (ΕΣΚΑ)

Στις 21 Οκτωβρίου 2015 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 748/21.10.2015 (Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου Τομέα) η  Απόφαση αριθ. 99792/2015 του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για τη συγκρότηση του Εθνικού Συμβούλιου Καταναλωτή και Αγοράς (ΕΣΚΑ). Μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων στο ΕΣΚΑ συγκαταλέγεται και η ΕΕΤ.