Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

Διαβούλευση των ΕΒΑ, ESMA, ΕΙΟΡΑ σχετικά με την αυτοματοποίηση στην παροχή συμβουλών αναφορικά με χρηματοπιστωτικά προϊόντα

Στις 4 Δεκεμβρίου 2015, η Κοινή Επιτροπή των ΕΒΑ, ESMA, ΕΙΟΡΑ έθεσε σε διαβούλευση κείμενο συζήτησης σε σχέση με το ως άνω θέμα. Σύμφωνα με το προοίμιο του κειμένου, κατά τα τελευταία έτη παρατηρείται συνεχής αύξηση στην ψηφιοποίηση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και στην χρήση αυτοματοποιημένων εργαλείων παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών. Ως «αυτοματοποιημένη παροχή συμβουλών» νοείται η λήψη σύστασης από τους καταναλωτές για την αγορά ή την πώληση χρηματοπιστωτικών προϊόντων (τραπεζικών, επενδυτικών, ασφαλιστικών) με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων χωρίς (ή με περιορισμένη) μεσολάβηση ανθρώπινου δυναμικού.