Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

Διαβούλευση της ΕΒΑ σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των πωλήσεων τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών προς ιδιώτες

Στις 22 Δεκεμβρίου 2015, η ΕΒΑ έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών του προσωπικού που εμπλέκεται στις πωλήσεις τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών προς ιδιώτες.