Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

 • Κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με την κοινοποίηση εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών των μεσιτών πιστώσεων

  Στις 11 Αυγούστου 2015, η ΕΒΑ προέβη σε δημοσίευση των κατευθυντηρίων γραμμών με τις οποίες εξειδικεύονται και τυποποιούνται οι πληροφορίες που θα πρέπει να διαβιβάζονται μεταξύ των αρμοδίων αρχών στο πλαίσιο του άρθρου 32 της Οδηγίας. Οι σχετικές κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται προς τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Τα πρότυπα (templates) για τη διαβίβαση των εν λόγω πληροφοριών περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα των κατευθυντηρίων γραμμών.  

  Κατευθυντήριες γραμμές

 • Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Επιτροπής APR simulator στο πλαίσιο της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ

  Περί τα μέσα Αυγούστου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανάρτησε στην ιστοσελίδα της υπολογιστικό φύλο excel για τον υπολογισμό του Συνολικού Ετησίου Πραγματικού Ποσοστού Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ) στο πλαίσιο της Οδηγίας  2014/17/ΕΕ για τα στεγαστικά δάνεια. Στο αναρτηθέν φύλο excel  (APR simulator) αποτυπώνονται οι   πρόσθετες παραδοχές του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας με στόχο τη διευκόλυνση των χρηστών (εποπτικών αρχών, καταναλωτών, πιστωτικών φορέων) κατά τον υπολογισμό του ΣΕΠΠΕ μιας πιστωτικής σύμβασης.

  APR Simulator

 • Ενσωμάτωση της Οδηγίας για την εναλλακτική επίλυση διαφορών

  Στις 9 Ιουλίου 2015, δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση αριθ. 7033Οικ. (ΦΕΚ Β 1421 της 9.7.2015) με την οποία ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 της ΥΑ, το πεδίο εφαρμογής της  καταλαμβάνει διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης εγχώριων και διασυνοριακών διαφορών σχετικά με συμβατικές υποχρεώσεις που ανακύπτουν από συμβάσεις πωλήσεων ή συμβάσεις παροχής υπηρεσιών μεταξύ προμηθευτή εγκατεστημένου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καταναλωτή που κατοικεί στην Ένωση. Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση δεν εφαρμόζεται, μεταξύ άλλων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • σε διαδικασίες ενώπιον φορέων επίλυσης διαφορών όπου τα φυσικά πρόσωπα που είναι αρμόδια για την επίλυση των διαφορών είναι υπάλληλοι του συγκεκριμένου προμηθευτή ή αμείβονται αποκλειστικά από αυτός,
  • στις διαδικασίες ενώπιον συστημάτων διερεύνησης καταναλωτικών καταγγελιών που διαχειρίζεται ο προμηθευτής, και
  • στις διαφορές μεταξύ προμηθευτών.

 • ΕΒΑ Consumer Trends Report 2015

  Στις 18 Ιουνίου 2015, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (European Banking Authority- EBA) δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή της σε σχέση με τα επίκαιρα ζητήματα προστασίας των καταναλωτών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Consumer Trends Report 2015). Η παρούσα έκθεση αξιολογεί τα βήματα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με την προστασία των καταναλωτών και ανακοινώνει τους τομείς στους οποίους θα στραφεί προσεχώς το ρυθμιστικό ενδιαφέρον των αρμόδιων ευρωπαϊκών φορέων, μεταξύ των οποίων και της ίδιας της ΕΒΑ.

  Τα θέματα προστασίας καταναλωτή που αναγνωρίζει η ΕΒΑ ως σημαντικού ενδιαφέροντος για το 2015 είναι τα ακόλουθα:

  • το επίπεδο δανεισμού των νοικοκυριών, δίνοντας έμφαση, ιδίως, στην ενυπόθηκη πίστη,
  • η διαφάνεια και η συγκρισιμότητα των τραπεζικών χρεώσεων,
  • η καινοτομία στην εκτέλεση πληρωμών, λαμβάνοντας υπόψη την ευκολία, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια στην διενέργειά τους,
  • τις δομημένες καταθέσεις, δεδομένου ότι τα χαμηλά επιτόκια των "παραδοσιακών" καταθέσεων στρέφουν τους καταναλωτές σε αναζήτηση προϊόντων υψηλότερων αποδόσεων,
  • οι εμπορικές πρακτικές στον τομέα των πωλήσεων, ιδίωες σε σχέση με τις ακολουθούμενες πολιτικές αμοιβών,
  • η χρήση των δεδομένων της πελατείας των πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία τυγχάνουν εκμετάλλευσης ως πρόσθετη πηγή εισοδήματος,
  • οι εναλλακτικοί φορείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, η παρουσία των οποίων στην αγορά γίνεται ολοένα πιο αισθητή σε σχέση με τα "παραδοσιακά" χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, και
  • τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων.  

  EBA Consumer Trends Report 2015

 • Διαβούλευση των ΕΒΑ, ESMA. EIOPA σχετικά με τον κίνδυνο, τα σενάρια επιδόσεων και το κόστος στο πλαίσιο του εγγράφου βασικών πληροφοριών (KID) για τα PRIIPs

  Στις 23 Ιουνίου 2015, η Μεικτή Επιτροπή των EBA, ESMA, EIOPA έθεσε σε διαβούλευση τεχνικό κείμενο συζήτησης αναφορικά με τον κίνδυνο, τα σενάρια απόδοσης και τα στοιχεία κόστους που πρέπει να γνωστοποιούνται στο πλαίσιο του KID, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1286/2014 «σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP)». Στόχος των ευρωπαϊκών αρχών είναι να δοθεί η δυνατότητα στους φορείς της αγοράς να υποβάλλουν σχόλια επί των τεχνικών θεμάτων που περιλαμβάνονται στο κείμενο διαβούλευσης, τα οποία θα ληφθούν υπόψη  κατά την κατάρτιση των σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 5 του Κανονισμού.

  Η διαβούλευση επί του εν λόγω κειμένου θα λήξει στις 17 Αυγούστου 2015.

  Τεχνικό κείμενο συζήτησης