Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

 • Αναμόρφωση της λειτουργίας του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.)

  Με τα άρθρα 72-99 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ Α 94/17.5.2016), κωδικοποιείται το ισχύον πλαίσιο αναφορικά με τη λειτουργία του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. και τη δομή υποστήριξης αυτού σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4224/2013 (Α΄ 288) και την ΠΥΣ 6/2014 (Α΄ 39) τα οποία προέβλεψαν τη σύσταση του εν λόγω φορέα. Περαιτέρω, προβλέπονται λεπτομερείς ρυθμίσεις σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.), καθώς και των Κέντρων Ενημέρωσης Δανειοληπτών, τα οποία μετονομάζονται σε Κέντρα Ενημέρωσης-Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.), ώστε να καταστεί εφικτή η έναρξη λειτουργίας τους σε σύντομο χρονικό διάστημα.

 • Διαβούλευση της ΕΒΑ σχετικά με την καινοτόμο χρήση των δεδομένων των καταναλωτών από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

  Στις 4 Μαΐου 2016, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) έθεσε σε διαβούλευση κείμενο αναφορικά με την καινοτόμο χρήση των δεδομένων των καταναλωτών από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η καινοτομία στη χρήση των εν λόγω δεδομένων συνίσταται στην χρήση αυτών τόσο κατά την παροχή «παραδοσιακών» τραπεζικών προϊόντων, όπως η παροχή πιστώσεων, όσο και κατά την παροχή «νεοπαγών» υπηρεσιών προσαρμοσμένων στο προφίλ του κάθε καταναλωτή. Ως «χρήση» των δεδομένων του καταναλωτή νοείται η συλλογή, κάθε είδους επεξεργασία και η αποθήκευση των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της νόμιμης επεξεργασίας αυτών στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δυνάμει του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου.

  Η διαβούλευση επί του ως άνω εγγράφου λήγει στις 4 Αυγούστου 2016.

  Discussion Paper on innovative uses of consumer data by financial institutions

 • Μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τους ευάλωτους καταναλωτές σε βασικές αγορές της ΕΕ

  Περί τα τέλη Απριλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη μελέτη σχετικά με τους ευάλωτους καταναλωτές στην ΕΕ η οποία διενεργήθηκε κατά τα έτη 2013-2014 σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Στόχος της μελέτης είναι ο προσδιορισμός της έννοιας του «ευάλωτου» καταναλωτή κατΆ αντιδιαστολή προς τον «μέσο» καταναλωτή, ως έννοιας σημαντικής στο πλαίσιο των διατάξεων για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, αλλά και η κατανόηση των αιτιών που οδηγούν στην εμφάνιση του εν λόγω φαινομένου σε βασικές αγορές της ΕΕ. Οι αγορές που μελετήθηκαν ήταν ο τομέας της ενέργειας, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και το περιβάλλον του Διαδικτύου.   

  Consumer vulnerability across key markets in the European Union 

 • Ανάρτηση του Σχεδίου Νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ (στεγαστικά δάνεια) στο opengov προς δημόσια διαβούλευση

  Στις 28 Απριλίου 2016 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα opengov το σχέδιο Νόμου για την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2013/36/EE και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010. Το σχέδιο νόμου, τα Παραρτήματα, καθώς και η Αιτιολογική Έκθεση επί του σχεδίου είναι διαθέσιμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.opengov.gr/minfin/?p=6727 .

  Η διαβούλευση επί του ως άνω σχεδίου θα λήξει στις 24 Μαΐου 2016 στις 14:00.

 • Δημιουργία επιτοκίου αναφοράς στο πλαίσιο της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ για τα στεγαστικά δάνεια

  Στις 21 Μαρτίου 2016, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (European Banking Authority- ΕΒΑ) δημοσίευσε την τελική της έκθεση σχετικά με τη δημιουργία ενός επιτοκίου αναφοράς (benchmark rate) το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται από τους πιστωτικούς φορείς κατά τη συμπλήρωση του Ευρωπαϊκού Τυποποιημένου Δελτίου Πληροφοριών (“ESIS”) στο πλαίσιο της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ.  Με την έναρξη εφαρμογής της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ, θα πρέπει να διατίθεται εκ μέρους των αρμοδίων εθνικών αρχών (Τράπεζα της Ελλάδος) ή της ΕΒΑ ένα εξωτερικό επιτόκιο αναφοράς για τη διενέργεια των σχετικών υπολογισμών εκ μέρους των πιστωτικών φορέων. Το benchmark rate της ΕΒΑ τυγχάνει εφαρμογής μόνο εφόσον δεν διατίθεται αντίστοιχο εξωτερικό επιτόκιο αναφοράς από την αρμόδια εθνική αρχή του κάθε κράτους μέλους.

  Η ΕΒΑ προτείνει τη διαμόρφωση του εν λόγω επιτοκίου βάσει συγκεκριμένου τύπου, ο οποίος λαμβάνει υπόψη το Βασικό Επιτόκιο Αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ.