Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

Δημιουργία επιτοκίου αναφοράς στο πλαίσιο της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ για τα στεγαστικά δάνεια

Στις 21 Μαρτίου 2016, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (European Banking Authority- ΕΒΑ) δημοσίευσε την τελική της έκθεση σχετικά με τη δημιουργία ενός επιτοκίου αναφοράς (benchmark rate) το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται από τους πιστωτικούς φορείς κατά τη συμπλήρωση του Ευρωπαϊκού Τυποποιημένου Δελτίου Πληροφοριών (“ESIS”) στο πλαίσιο της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ.  Με την έναρξη εφαρμογής της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ, θα πρέπει να διατίθεται εκ μέρους των αρμοδίων εθνικών αρχών (Τράπεζα της Ελλάδος) ή της ΕΒΑ ένα εξωτερικό επιτόκιο αναφοράς για τη διενέργεια των σχετικών υπολογισμών εκ μέρους των πιστωτικών φορέων. Το benchmark rate της ΕΒΑ τυγχάνει εφαρμογής μόνο εφόσον δεν διατίθεται αντίστοιχο εξωτερικό επιτόκιο αναφοράς από την αρμόδια εθνική αρχή του κάθε κράτους μέλους.

Η ΕΒΑ προτείνει τη διαμόρφωση του εν λόγω επιτοκίου βάσει συγκεκριμένου τύπου, ο οποίος λαμβάνει υπόψη το Βασικό Επιτόκιο Αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ.