Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

Μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τους ευάλωτους καταναλωτές σε βασικές αγορές της ΕΕ

Περί τα τέλη Απριλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη μελέτη σχετικά με τους ευάλωτους καταναλωτές στην ΕΕ η οποία διενεργήθηκε κατά τα έτη 2013-2014 σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Στόχος της μελέτης είναι ο προσδιορισμός της έννοιας του «ευάλωτου» καταναλωτή κατΆ αντιδιαστολή προς τον «μέσο» καταναλωτή, ως έννοιας σημαντικής στο πλαίσιο των διατάξεων για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, αλλά και η κατανόηση των αιτιών που οδηγούν στην εμφάνιση του εν λόγω φαινομένου σε βασικές αγορές της ΕΕ. Οι αγορές που μελετήθηκαν ήταν ο τομέας της ενέργειας, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και το περιβάλλον του Διαδικτύου.   

Consumer vulnerability across key markets in the European Union