Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

Ανάρτηση του Σχεδίου Νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ (στεγαστικά δάνεια) στο opengov προς δημόσια διαβούλευση

Στις 28 Απριλίου 2016 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα opengov το σχέδιο Νόμου για την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2013/36/EE και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010. Το σχέδιο νόμου, τα Παραρτήματα, καθώς και η Αιτιολογική Έκθεση επί του σχεδίου είναι διαθέσιμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.opengov.gr/minfin/?p=6727 .

Η διαβούλευση επί του ως άνω σχεδίου θα λήξει στις 24 Μαΐου 2016 στις 14:00.