Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

Διαβούλευση της ΕΒΑ σχετικά με την καινοτόμο χρήση των δεδομένων των καταναλωτών από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Στις 4 Μαΐου 2016, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) έθεσε σε διαβούλευση κείμενο αναφορικά με την καινοτόμο χρήση των δεδομένων των καταναλωτών από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η καινοτομία στη χρήση των εν λόγω δεδομένων συνίσταται στην χρήση αυτών τόσο κατά την παροχή «παραδοσιακών» τραπεζικών προϊόντων, όπως η παροχή πιστώσεων, όσο και κατά την παροχή «νεοπαγών» υπηρεσιών προσαρμοσμένων στο προφίλ του κάθε καταναλωτή. Ως «χρήση» των δεδομένων του καταναλωτή νοείται η συλλογή, κάθε είδους επεξεργασία και η αποθήκευση των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της νόμιμης επεξεργασίας αυτών στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δυνάμει του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου.

Η διαβούλευση επί του ως άνω εγγράφου λήγει στις 4 Αυγούστου 2016.

Discussion Paper on innovative uses of consumer data by financial institutions