Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

Αναμόρφωση της λειτουργίας του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.)

Με τα άρθρα 72-99 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ Α 94/17.5.2016), κωδικοποιείται το ισχύον πλαίσιο αναφορικά με τη λειτουργία του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. και τη δομή υποστήριξης αυτού σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4224/2013 (Α΄ 288) και την ΠΥΣ 6/2014 (Α΄ 39) τα οποία προέβλεψαν τη σύσταση του εν λόγω φορέα. Περαιτέρω, προβλέπονται λεπτομερείς ρυθμίσεις σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.), καθώς και των Κέντρων Ενημέρωσης Δανειοληπτών, τα οποία μετονομάζονται σε Κέντρα Ενημέρωσης-Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.), ώστε να καταστεί εφικτή η έναρξη λειτουργίας τους σε σύντομο χρονικό διάστημα.