Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

 • Διαβούλευση σχετικά με το έγγραφο βασικών πληροφοριών του Κανονισμού 1268/2014 (PRIIPs)

   Στις 11 Νοεμβρίου 2015, η Κοινή Επιτροπή των ΕΒΑ-ΕSMA-EIOPA έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με το έγγραφο βασικών πληροφοριών (Key Information Document- KID) σύμφωνα με τον Κανονισμό 1268/2014. Το παρόν σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων εξειδικεύει τα ακόλουθα στοιχεία:

  • τις πληροφορίες αναφορικά με τον κίνδυνο, τα σενάρια απόδοσης και τα στοιχεία κόστους που πρέπει να περιλαμβάνονται στο KID (άρθρο 8 παρ. 5 του Κανονισμού),
  • τους όρους για την αναθεώρηση και επανεξέταση των πληροφοριών που περιέχονται στο KID (άρθρο 10 παρ. 2 του Κανονισμού), και
  • τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε να διασφαλίζεται ότι τα υπόχρεα πρόσωπα διαθέτουν το KID στον ιδιώτη επενδυτή εγκαίρως πριν από τη συμβατική δέσμευση του τελευταίου (άρθρο 13 παρ. 5 του Κανονισμού). 

  Κείμενο διαβούλευσης

 • Συγκρότηση του Εθνικού Συμβούλιου Καταναλωτή και Αγοράς (ΕΣΚΑ)

  Στις 21 Οκτωβρίου 2015 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 748/21.10.2015 (Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου Τομέα) η  Απόφαση αριθ. 99792/2015 του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για τη συγκρότηση του Εθνικού Συμβούλιου Καταναλωτή και Αγοράς (ΕΣΚΑ). Μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων στο ΕΣΚΑ συγκαταλέγεται και η ΕΕΤ.

 • Διαβούλευση σχετικά με τη δημιουργία ενός επιτοκίου αναφοράς από την ΕΒΑ για τη συμπλήρωση συγκεκριμένων στοιχείων του ESIS στο πλαίσιο της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ για τα στεγαστικά δάνεια

  Στις 12 Οκτωβρίου 2015, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (European Banking Authority- ΕΒΑ) δημοσίευσε κείμενο διαβούλευσης σχετικά με τη δημιουργία ενός επιτοκίου αναφοράς (benchmark rate) το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται από τους πιστωτικούς φορείς κατά τη συμπλήρωση του Ευρωπαϊκού Τυποποιημένου Δελτίου Πληροφοριών (“ESIS”) στο πλαίσιο της χορήγησης ενυπόθηκων δανείων. Η ΕΒΑ διενεργεί τη σχετική διαβούλευση με στόχο την υποβοήθηση των πιστωτικών φορέων κατά τη συμπλήρωση του ESIS μετά την 21η Μαρτίου 2016, η οποία αποτελεί την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ.

  Κείμενο διαβούλευσης

 • Διορθωτικό στην οδηγία 2014/17/ΕΕ για την ενυπόθηκη πίστη

  Στις 23 Σεπτεμβρίου 2015 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διορθωτικό στην Οδηγία 2014/17/ΕΕ (EE L 246 της 23.9.2015), σύμφωνα με το οποίο στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας (σελίδα 80,  μέρος Β, τμήμα «4. Επιτόκιο» και άλλες επιβαρύνσεις, σημείο 2, δεύτερο εδάφιο, προτελευταία περίοδος) η φράση  «Η προειδοποίηση συνοδεύεται από συμπληρωματικό παράδειγμα ΣΕΠΕ που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 4.», διορθώνεται ως εξής:

   «Η προειδοποίηση συνοδεύεται από συμπληρωματικό παράδειγμα ΣΕΠΕ που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 5.».

 • Σύσταση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ (Payment Accounts Directive)

  Με την υπΆ αριθ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001130 ΕΞ2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών  της 17ης Αυγούστου 2015 συστάθηκε  νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή του λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά. Το έργο της Επιτροπής θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως την 31η Μαΐου 2016.

  Μεταξύ των φορέων που μετέχουν στις εργασίες της εν λόγω επιτροπής περιλαμβάνεται η ΕΕΤ.