Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

Διαβούλευση της ΕΒΑ επί σχεδίου ρυθμιστικών και εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σε εφαρμογή των άρθρων 3(4), 4(6) και 5(4) της Payment Accounts Directive

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2016, η ΕΒΑ έθεσε σε διαβούλευση τα ακόλουθα σχέδια:

  • σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που καθορίζει την τυποποιημένη ορολογία της Ένωσης για τις πλέον κοινές υπηρεσίες που συνδέονται με λογαριασμό πληρωμών, σύμφωνα με το άρθρο 3(4) της PAD,
  • σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με την τυποποιημένη μορφή παρουσίασης του δελτίου πληροφοριών περί τελών και το κοινό του σύμβολο, σύμφωνα με το άρθρο 4(6) της PAD, και
  • σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με την τυποποιημένη μορφή παρουσίασης της δήλωσης τελών και του κοινού συμβόλου της, σύμφωνα με το άρθρο 5(4) της PAD.

Η εν λόγω διαβούλευση λήγει στις 22 Δεκεμβρίου 2016.

Έγγραφο διαβούλευσης