Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

Ζητήματα συμβάσεων καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 σχετικά με τους δείκτες αναφοράς

Στις 29 Ιουνίου 2016, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της ΕΕ ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2014/17/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 (EE L 171 της 29.6.2016, σελ. 1-65).

Με τα άρθρα 57 και 58 του Κανονισμού προβλέπονται τροποποιήσεις των Οδηγιών για την καταναλωτική και στεγαστική πίστη αναφορικά με την παροχή πληροφοριών πριν τη σύναψη της σύμβασης (άρθρο 5 της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ και άρθρο 13 της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ). Ειδικότερα, προβλέπεται ότι οι πιστωτικοί φορείς θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα ονόματα των δεικτών αναφοράς που χρησιμοποιούν, τους διαχειριστές τους και τις δυνητικές επιπτώσεις αυτών στους καταναλωτές.