Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

Γνώμη της ΕΚΤ επί του Σχεδίου Νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ σχετικά με συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές που αφορούν ακίνητα προοριζόμενα για κατοικία

Στις 28 Ιουνίου 2016, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε τη γνώμη της επί του σχεδίου Νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης που αφορούν ακίνητα που προορίζονται για κατοικία στο ελληνικό δίκαιο. Η σχετική γνωμοδοτική αρμοδιότητα της ΕΚΤ αφορά αποκλειστικά τις διατάξεις του σχεδίου Νόμου που μπορούν να επηρεάσουν τον ρόλο και τα καθήκοντα της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) ως κεντρικής τράπεζας, εθνικής εποπτικής αρχής και μέλους του Ευρωσυστήματος και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών.

Γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 28ης Ιουνίου 2016 «σχετικά με συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές που αφορούν ακίνητα προοριζόμενα για κατοικία» (CON/2016/34)