Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

EBA Consumer Trends Report 2016

Στις 21 Ιουνίου 2016 η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή της σε σχέση με τα επίκαιρα ζητήματα προστασίας των καταναλωτών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Consumer Trends Report 2016). Η παρούσα έκθεση αξιολογεί τα βήματα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με την προστασία των καταναλωτών και ανακοινώνει τους τομείς στους οποίους θα στραφεί προσεχώς το ρυθμιστικό ενδιαφέρον των αρμόδιων ευρωπαϊκών φορέων, μεταξύ των οποίων και της  ΕΒΑ.

Tα επιμέρους «προϊόντα» στα οποία εστιάζει η έκθεση είναι η ενυπόθηκη και η καταναλωτική πίστη, οι καταθέσεις και οι λογαριασμοί πληρωμών, οι χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες και οι υπηρεσίες πληρωμών. Tα θέματα προστασίας καταναλωτή τα οποία αναγνωρίζει η ΕΒΑ ως σημαντικού ενδιαφέροντος για το έτος 2017 είναι τα ακόλουθα:

  • το φαινόμενο της υπερχρέωσης των καταναλωτών,
  • η επιβολή τελών και χρεώσεων εκ μέρους των τραπεζών κατά την παροχή των ως άνω τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών,
  • οι πρακτικές πωλήσεων και προώθησης τραπεζικών προϊόντων,
  • τα δάνεια σε ξένο νόμισμα,
  • η καινοτομία κατά την παροχή υπηρεσιών πληρωμών,
  • η παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών από εναλλακτικούς φορείς,
  • τα εικονικά νομίσματα, και
  • η καινοτομία στην χρήση των δεδομένων καταναλωτών από τους χρηματοπιστωτικούς φορείς.

 

EBA Consumer Trends Report 2016