Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

Δέσμη προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την βελτίωση της προστασίας των καταναλωτών στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου

Περί τα τέλη Μαΐου 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε δέσμη προτάσεων οι οποίες αποσκοπούν στην βελτίωση της προστασίας των καταναλωτών σε συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι εν λόγω προτάσεις, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:

  • πρόταση Κανονισμού σχετικά με την αντιμετώπιση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων μορφών διακρίσεων με βάση τον τόπο κατοικίας ή εγκατάστασης ή την ιθαγένεια εντός της ενιαίας αγοράς,
  • πρόταση Κανονισμού για την αναθεώρηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, και
  • αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραμμών για την εφαρμογή της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.