Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Ηλεκτρονική τραπεζική


Οι εγκατεστημένες στη χώρα μας τράπεζες, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους, προσφέρουν σύγχρονες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής εξυπηρέτησης, μέσα απο διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας όπως ενδεικτικά και κατά περίπτωση, το διαδίκτυο (e-banking), το κινητό τηλέφωνο (m-banking), το τηλέφωνο (phone-banking), την αυτόματη ταμειολογιστική μηχανή (ΑΤΜ), ή αυτόματες μηχανές είσπραξης οφειλών.

 • Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 15(6) και 40(4) του Νόμου 4172/2013 σχετικά με τις δαπάνες που αποδεικνύονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής

  Στις 28 Ιουλίου 2020, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 3119) η υπ’ αριθμ. Α. 1163 Υπουργική Απόφαση, με τις διατάξεις της οποίας ορίζεται ότι, από το φορολογικό έτος 2020 και εφεξής, οι δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της ΕΕ ή του ΕΟΧ εν γένει, που πραγματοποιούν οι φορολογούμενοι, πρέπει να καταβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης.

  ΦΕΚ Β’ 3119/28.7.2020

 • Γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για τα εμπόδια στην παροχή των υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών και πληροφοριών λογαριασμού των TPPs μέσω των APIs των τραπεζών στο πλαίσιο της PSD 2

  Στις 4 Ιουνίου 2020, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε Γνώμη για τα εμπόδια στην παροχή των υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών και πληροφοριών λογαριασμού των TPPs μέσω των APIs των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού στο πλαίσιο της PSD 2.

  Γνώμη ΕΒΑ

 • Δημοσίευση Οδηγού της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας («ΕΤΟ») αναφορικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/518 (‘CBPR2’)

  Στις 13 Μαΐου 2020, η ΕΤΟ δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της Οδηγό με 27 ερωτήσεις και απαντήσεις (“Q&As”) σχετικά με την πρακτική εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/518 «σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 όσον αφορά ορισμένες χρεώσεις για τις διασυνοριακές πληρωμές εντός της ΕΕ και χρεώσεις μετατροπής νομισμάτων».

  Οδηγός ΕΤΟ

 • Πληροφόρηση της Φορολογικής Αρχής ως προς τις συναλλαγές αγορών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών έτους 2019

  Στις 21 Απριλίου 2020, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1505) η υπ’ αριθμ. Α. 1087 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας επέρχονται τροποποιήσεις στην ισχύουσα ΠΟΛ 1063/2018 για την πληροφόρηση της Φορολογικής Αρχής από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) ως προς τις συναλλαγές αγορών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών.

  Ειδικότερα, για τις συναλλαγές του φορολογικού έτους 2019, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών υποχρεούνται να αποστείλουν άπαξ και συγκεντρωτικά, ανά Α.Φ.Μ., τα στοιχεία των συναλλαγών για το έτος 2019, έως την Παρασκευή, 24 Απριλίου 2020. Στα συγκεντρωτικά στοιχεία θα πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά οι συναλλαγές με επαγγελματικούς λογαριασμούς, οι οποίοι δηλώθηκαν μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2020.

  Επιπλέον, για τις συναλλαγές του φορολογικού έτους 2020 και επόμενα, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών υποχρεούνται επιπλέον να αποστέλλουν άπαξ, συγκεντρωτικά, ανά Α.Φ.Μ., τα στοιχεία των συναλλαγών για το εκάστοτε προηγούμενο χρονολογικό έτος, μέχρι τις 5 Μαρτίου εκάστου έτους. Στα συγκεντρωτικά στοιχεία συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά οι συναλλαγές με επαγγελματικούς λογαριασμούς οι οποίοι δηλώθηκαν μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου εκάστου έτους.

  ΦΕΚ Β’ 1505/21.4.2020

 • Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή ευελιξίας σε σχέση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/518 (“Cross-border Payments Regulation”)

  Στις 9 Απριλίου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε Ανακοίνωση αναφορικά με την παροχή ευελιξίας  (“flexibility”), λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, για τις υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) που απορρέουν από τα άρθρα 3α («Χρεώσεις μετατροπής νομισμάτων που σχετίζονται με συναλλαγές με κάρτα») και 3β («Χρεώσεις μετατροπής νομισμάτων που σχετίζονται με μεταφορές πιστώσεων») του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/518 (“Cross-border Payments Regulation”).

  Ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής