Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

 • Δημοσίευση επικαιροποιημένου λειτουργικού οδηγού του SRB σε σχέση με την εφαρμογή του εργαλείου διάσωσης με ίδια μέσα (Operational guidance on bail-in implementation)

  Στις 15 Ιουνίου 2022, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) δημοσίευσε επικαιροποιημένo πακέτο εγγράφων για την παροχή λειτουργικών οδηγιών σε σχέση με την εφαρμογή του εργαλείου διάσωσης με ίδια μέσα (bail-in tool), το οποίο περιλαμβάνει τα εξής: 

   

 • Δημοσίευση επικαιροποιημένης πολιτικής MREL του SRB για το έτος 2022

  Στις 8 Ιουνίου 2022, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) δημοσίευσε επικαιροποιημένη πολιτική σε σχέση με τις ελάχιστες απαιτήσεις για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL) για το έτος 2022.

  Ειδικότερα, η ως άνω επικαιροποιημένη πολιτική, η οποία θα εφαρμοστεί στον κύκλο σχεδιασμού εξυγίανσης (resolution planning cycle) του έτους 2022, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες αλλαγές: 

  • λαμβάνει υπόψη τις νέες ρυθμιστικές εξελίξεις καθώς και τα σχόλια των ενδιαφερομένων μερών επί της εφαρμογής της πολιτικής, 
  • καθιστά την πολιτική εξοφλητικής προτεραιότητας (subordination policy) πιο δυναμική, και 
  • συμπληρώνει την προσέγγιση του SRB σε σχέση με τις περιπτώσεις χορήγησης απαλλαγής από το εσωτερικό MREL (internal MREL waivers).

   

  Επικαιροποιημένη πολιτική του SRB για το MREL

   

 • Εγχειρίδιο του SRB όσον αφορά τον κύκλο σχεδιασμού εξυγίανσης για το έτος 2022 (Resolution Planning Cycle Booklet 2022)

  Στις 20 Απριλίου 2022, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) δημοσίευσε εγχειρίδιο για τον κύκλο σχεδιασμού εξυγίανσης του έτους 2022 (Resolution Planning Cycle Booklet 2022).

  Το εν λόγω εγχειρίδιο ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέρη σε σχέση με τις δραστηριότητες του SRB για τον σχεδιασμό εξυγίανσης και περιγράφει τις κύριες διαδικασίες και φάσεις του τρέχοντος κύκλου σχεδιασμού εξυγίανσης. Ειδικότερα, οι κυριότερες δραστηριότητες του SRB για το σχεδιασμό εξυγίανσης εντός του 2022 περιλαμβάνουν: 

  • την επικαιροποίηση των πολιτικών και των οδηγιών του SRB, 
  • τη στενή παρακολούθηση της δυνατότητας εξυγίανσης και την προετοιμασία της διαδικασίας αντιμετώπισης ουσιαστικών εμποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης (substantive impediments procedure) για τις τράπεζες που παρουσιάζουν ανεπαρκή πρόοδο σε σχέση με την επίτευξη της δυνατότητας εξυγίανσης, βάσει και των σχετικών Προσδοκιών του SRB για τις τράπεζες (EfB), 
  • τη διαρκή παρακολούθηση του MREL για τη διασφάλιση της επίτευξης των τελικών στόχων έως την 1η Ιανουαρίου 2024, 
  • την περαιτέρω ανάπτυξη των deep-dive αξιολογήσεων, με σκοπό τη διεξαγωγή επιτόπιων επιθεωρήσεων στο μέλλον, και 
  • την έναρξη της προετοιμασίας για τον κύκλο σχεδιασμού εξυγίανσης του έτους 2023.

   

  Εγχειρίδιο του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB)

 • Οδηγός του SRB σε σχέση με τον προσδιορισμό και την κινητοποίηση εξασφαλίσεων στην εξυγίανση (identification and mobilization of collateral in resolution)

  Στις 17 Μαρτίου 2022, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) δημοσίευσε οδηγό σε σχέση με τον προσδιορισμό και την κινητοποίηση εξασφαλίσεων στην εξυγίανση (identification and mobilization of collateral in resolution) για τη συμπλήρωση των Προσδοκιών του SRB για τα πιστωτικά ιδρύματα (‘SRB Expectations for banks’).

  Ειδικότερα, ο ανωτέρω οδηγός περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές θεματικές: 

  • τη διακυβέρνηση και διαχείριση των εξασφαλίσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην εξυγίανση, 
  • την ικανότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων να προσδιορίσουν τα περιουσιακά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν ως εξασφαλίσεις στην εξυγίανση, περιλαμβανομένου του ποσού, της τοποθεσίας, του εφαρμοστέου δικαίου, του νομίσματος και της συνολικής διαθεσιμότητας αυτών, 
  • την ικανότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων να έχουν πρόσβαση σε εξασφαλίσεις κατά την εξυγίανση, και ιδίως μη εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία και περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι επιλέξιμα για συνήθη χρηματοδότηση από κεντρική τράπεζα. 

   

  Οδηγός του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB)

 • Κατευθυντήριες Γραμμές της EBA σε σχέση με τη δυνατότητα εξυγίανσης (resolvability) των ιδρυμάτων στο πλαίσιο της Οδηγίας BRRD

  Στις 13 Ιανουαρίου 2022, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ενέργειες που θα πρέπει να αναλάβουν τα ιδρύματα και οι αρχές εξυγίανσης ώστε να βελτιώσουν τη δυνατότητα εξυγίανσης (resolvability) των ιδρυμάτων, των ομίλων ή των ομίλων εξυγίανσης σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 της BRRD (εφεξής ‘Resolvability Guidelines’). Τα ιδρύματα και οι αρχές εξυγίανσης θα πρέπει να συμμορφωθούν πλήρως με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές έως την 1η Ιανουαρίου 2024

   

  Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA)