Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

Δημοσίευση Πολυετούς Σχεδίου του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης για τα έτη 2024 - 2028

Στις 30 Μαΐου 2024, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) δημοσίευσε Πολυετές Σχέδιο για τα έτη 2024 – 2028, προσδιορίζοντας τις προτεραιότητες και τις δραστηριότητες της Αρχής για την επόμενη πενταετία.

Μεταξύ άλλων, τo SRB αναμένεται να εστιάσει ακόμη περισσότερο στη διαχείριση κρίσεων και την ετοιμότητα, στην πρακτική υλοποίηση του συνόλου των εργαλείων εξυγίανσης και στην εφαρμογή ολοκληρωμένων δοκιμαστικών ασκήσεων (comprehensive testing). Στο πλαίσιο αυτό, με χρονικό ορίζοντα το 2028, ενισχύονται οι δυνατότητες του SRB για τη διαχείριση κρίσεων από ποικίλες αιτίες και δίνεται έμφαση στη λειτουργική εφαρμογή των εργαλείων που προβλέπονται στο πλαίσιο του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης (SRM).

Επιπλέον, προβλέπεται η βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων εντός του SRB, αλλά και η στενότερη αλληλεπίδραση με τις εθνικές αρχές εξυγίανσης και τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM).

Πολυετές Σχέδιο του SRB για τα έτη 2024-2028