Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

Δημοσίευση δεδομένων τέλους 2023, βάσει της Οδηγίας της Ε.Ε. περί των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων (DGSD)

Στις 28 Μαΐου 2024, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) δημοσίευσε δεδομένα που σχετίζονται με δύο βασικές έννοιες και δείκτες της Οδηγίας της Ε.Ε. περί των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων (DGSD), οι οποίοι είναι τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα (AFMs) και οι καλυπτόμενες καταθέσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία για την 31η Δεκεμβρίου 2023, το ποσοστό των καλυπτόμενων καταθέσεων στον Ενιαίο Οικονομικό Χώρο σε σχέση με το προηγούμενο έτος αυξήθηκε κατά 1,7%, ποσοστό χαμηλότερο των αντίστοιχων αυξήσεων των ετών 2022, 2021 και 2020 (2,6%, 5,4% και 8,2% αντίστοιχα).

Δελτίο τύπου της ΕΒΑ