Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

Πληροφοριακό υλικό του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης σχετικά με τη διάσωση με ίδια μέσα (bail-in)

Στις 26 Ιουνίου 2024, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) δημοσίευσε πληροφοριακό υλικό σχετικά με τη διάσωση με ίδια μέσα (bail-in), ως μέρος της εργαλειοθήκης του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης (SRM). Το έγγραφο εστιάζει στο εργαλείο του bail-in πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εξυγίανση, και στη χρήση εξουσιών απομείωσης και μετατροπής (write-down and conversion powers). Επιπλέον, γίνεται αναφορά στην εφαρμογή ενός ή περισσότερων εργαλείων εξυγίανσης σε πιστωτικό ίδρυμα που έχει τεθεί υπό εξυγίανση.

Πληροφοριακό υλικό του SRB για το bail-in