Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

Δημοσίευση Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1618 όσον αφορά την υποβολή εποπτικών αναφορών και τη δημοσιοποίηση της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων

Στις 7 Ιουνίου 2024, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1618 της Επιτροπής για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/763 σχετικά με τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή εποπτικών αναφορών και τη δημοσιοποίηση της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων.

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1618