Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

 • Ενημερωτικό έντυπο της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για την προστασία του καταναλωτή κατά την επιλογή τραπεζικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου ή μέσω κινητού τηλεφώνου

  Στις 3 Δεκεμβρίου 2019, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε ενημερωτικό έντυπο για την προστασία του καταναλωτή κατά την επιλογή τραπεζικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου ή μέσω κινητού τηλεφώνου.

  Ενημερωτικό έντυπο ΕΒΑ

 • Ενημέρωση των καταναλωτών που προμηθεύονται χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες μέσω ψηφιακών καναλιών

  Στις 23 Οκτωβρίου 2019, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) εξέδωσε Γνώμη σχετικά με την ενημέρωση των καταναλωτών που προμηθεύονται χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες μέσω ψηφιακών καναλιών.

  Η εν λόγω Γνώμη, η οποία απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περιλαμβάνεται μια σειρά από συστάσεις, μεταξύ άλλων, για:

  • τον τρόπο παρουσίασης των πληροφοριών στους καταναλωτές,
  • το χρόνο γνωστοποίησης των σχετικών πληροφοριών,
  • την προσβασιμότητα των πληροφοριών από τους καταναλωτές,
  •  τη διαφήμιση των χρηματοπιστωτικών προϊόντων,
  • την προσυμβατική πληροφόρηση,
  • το δικαίωμα υπαναχώρησης, και
  • τη διαχείριση παραπόνων.

  Η Γνώμη αυτή εκδόθηκε από την ‘EBA’, στο πλαίσιο της αξιολόγησης που διενεργεί την τρέχουσα περίοδο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την Οδηγία 2002/65/ΕΚ «για την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές».

  Γνώμη EBA

 • Κείμενο θέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καταναλωτών (‘BEUC’) για τη χρήση των μετρητών από καταναλωτές

  Στις 25 Σεπτεμβρίου 219, η ‘BEUC’ δημοσίευσε κείμενο θέσεών της για τη χρήση των μετρητών από καταναλωτές, στο οποίο περιλαμβάνονται συγκεκριμένες συστάσεις προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ (π.χ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή) για το δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης αυτών (των μετρητών) δίχως την ύπαρξη διακρίσεων.

  Κείμενο θέσεων BEUC

 • Έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για τις συνήθειες των καταναλωτών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών εντός της ΕΕ για τη διετία 2018-2019

  Στις 20 Φεβρουαρίου 2019, η ‘EBA’ δημοσίευσε έκθεση  για τις συνήθειες των καταναλωτών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών εντός της ΕΕ για τη διετία 2018-2019.

  Στην έκθεση αυτή αναλύονται ζητήματα που αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες λιανικής τραπεζικής προς καταναλωτές, όπως η ενυπόθηκη και καταναλωτική πίστη, οι καταθέσεις, οι λογαριασμοί πληρωμών, οι υπηρεσίες πληρωμών και το ηλεκτρονικό χρήμα.

  Όσον αφορά τους λογαριασμούς και τις υπηρεσίες πληρωμών, τα συμπεράσματα της εν λόγω έκθεσης συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  • οι κυριότερες ανησυχίες των καταναλωτών εστιάζονται στις απαιτήσεις ασφαλείας (ήτοι ισχυρή ταυτοποίηση πελάτη, ‘SCA’) για τις νέες υπηρεσίες πληρωμών (ήτοι υπηρεσίες εκκίνησης πληρωμών και υπηρεσίες πληροφοριών λογαριασμού), στη διαφάνεια των επιβαλλόμενων από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών χρεώσεων και στις μη εγκεκριμένες ή/και απατηλές πράξεις πληρωμών.
  • το ύψος των τελών διαχείρισης λογαριασμών πληρωμών (“payment account management fees”), η άρνηση ανοίγματος λογαριασμού πληρωμών και η δέσμευση τέτοιου είδους λογαριασμών αποτελούν τις πλέον συνηθισμένες περιπτώσεις παραπόνων/καταγγελιών από πλευράς καταναλωτών.

  Έκθεση της EBA

 • Μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση των προσφερόμενων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε καταναλωτές εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

  Τον Οκτώβριο 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μελέτη, στην οποία εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο οι καταναλωτές εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (28 κράτη μέλη της ΕΕ, Λιχτενστάιν, Ισλανδία και Νορβηγία) αξιολογούν τις προσφερόμενες σε αυτούς υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών).

  Όσον αφορά τις τραπεζικές υπηρεσίες, η εν λόγω μελέτη καλύπτει:

  • Τη χορήγηση στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων,
  • Την έκδοση πιστωτικών καρτών,
  • Το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών,
  • Την εκτέλεση εντολών, η οποία συνίσταται στην κατάρτιση συμβάσεων αγοράς ή πώλησης ενός ή περισσοτέρων χρηματοπιστωτικών μέσων (π.χ. χρεωστικών τίτλων και μετοχών), και
  • Την παροχή ασφαλιστικών προγραμμάτων.

  European Commission Consumer Markets Scoreboard