Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

 • Νόμος 4465/2017 για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ για τους τραπεζικούς λογαριασμούς (Payment Accounts Directive-PAD)

  Στις 4 Απριλίου 2017, δημοσιεύτηκε ο νόμος 4465/2017 «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α 47 της 4.4.2017).

  Αντικείμενο των διατάξεων του πρώτου μέρους του σχεδίου νόμου είναι η θέσπιση κανόνων σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

  • τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των τελών που χρεώνονται στους καταναλωτές για τους λογαριασμούς πληρωμών τους,
  • την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών εντός Ελλάδος,
  • τη διευκόλυνση του διασυνοριακού ανοίγματος λογαριασμού πληρωμών για τους καταναλωτές εντός Ε.Ε, και
  • τη διασφάλιση του δικαιώματος των καταναλωτών για άνοιγμα και χρήση λογαριασμών πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά.

  Οι ως άνω διατάξεις καταλαμβάνουν λογαριασμούς πληρωμών μέσω των οποίων οι καταναλωτές είναι τουλάχιστον σε θέση να προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες: 

  • να τοποθετούν χρηματικά ποσά σε λογαριασμό πληρωμών,
  • να αναλαμβάνουν μετρητά από λογαριασμό πληρωμών, και
  • να μετέχουν σε πράξεις πληρωμής, περιλαμβανομένων των μεταφορών πιστώσεων, προς και από τρίτο μέρος, είτε ως πληρωτές είτε ως δικαιούχοι.

  Στο δεύτερο μέρος του σχεδίου νόμου περιλαμβάνονται διατάξεις με τις οποίες ρυθμίζονται λοιπά θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.

   

   

 • Σχέδιο Νόμου για την ενσωμάτωση των διατάξεων της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ

  Στις 29 Μαρτίου 2017, ψηφίσθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων το Σχέδιο Νόμου, μέσω του οποίου ενσωματώνεται στην εθνική έννομη τάξη η Οδηγία 2014/92/ΕΕ «για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά» (‘PAD’).

  Πλέον εκκρεμεί δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ψηφισθέν Νομοσχέδιο

 • Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις προσφερόμενες στους καταναλωτές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

  Στις 23 Μαρτίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνέχεια της «Πράσινης Βίβλου» για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες λιανικής, δημοσίευσε Σχέδιο Δράσης (“Action Plan”), στο οποίο παρουσιάζονται τρόποι με τους οποίους οι καταναλωτές θα έχουν καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε ολόκληρη την ΕΕ.

  Στο Σχέδιο Δράσης προσδιορίζονται οι τρεις (3) κύριοι άξονες για την περαιτέρω ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς της ΕΕ, οι οποίοι αφορούν:

  • την αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και την ενίσχυση της θέσης τους όταν αξιοποιούν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στο κράτος στο οποίο διαμένουν ή σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ,
  • την άμβλυνση των νομικών και ρυθμιστικών εμποδίων που συνιστούν τροχοπέδη για τους φορείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην προσπάθεια διάθεσης των εν λόγω υπηρεσιών σε κράτη μέλη διαφορετικά από τη χώρα εγκατάστασής τους, και
  • την υποστήριξη της ανάπτυξης καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

  Σχέδιο Δράσης

 • Κώδικας καταναλωτικής δεοντολογίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο

  Στις 23 Μαρτίου 2017, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 969) η υπ’ αριθμόν 31619 οικ. Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης αναφορικά με την καθιέρωση Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο.

  Σύμφωνα με το εσωτερικό άρθρο 1 του άρθρου πρώτου της εν λόγω Απόφασης, ο Κώδικας:

  • θέτει τις γενικές αρχές και ορίζει τους ελάχιστους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και ηθικής συμπεριφοράς που πρέπει να τηρούνται έναντι του καταναλωτή από τις επιχειρήσεις,
  • εφαρμόζεται στις Business-to-Customer (B2C) συναλλαγές, στο πλαίσιο των συμβάσεων πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται μεταξύ καταναλωτών και προμηθευτών έναντι αμοιβής εξ’ ολοκλήρου διαδικτυακά, και
  • ισχύει υπό την επιφύλαξη της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας περί ηλεκτρονικού εμπορίου και προστασίας του καταναλωτή, τις οποίες σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά.

  ΦΕΚ Β’ 969

 • Σχέδιο Νόμου για την ενσωμάτωση των διατάξεων της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ

  Στις 9 Μαρτίου 2017, κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων το Σχέδιο Νόμου, μέσω του οποίου ενσωματώνεται στην εθνική έννομη τάξη η Οδηγία 2014/92/ΕΕ «για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά» (‘PAD’).

  Σχέδιο Νόμου