Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

Ενημέρωση των καταναλωτών που προμηθεύονται χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες μέσω ψηφιακών καναλιών

Στις 23 Οκτωβρίου 2019, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) εξέδωσε Γνώμη σχετικά με την ενημέρωση των καταναλωτών που προμηθεύονται χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες μέσω ψηφιακών καναλιών.

Η εν λόγω Γνώμη, η οποία απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περιλαμβάνεται μια σειρά από συστάσεις, μεταξύ άλλων, για:

  • τον τρόπο παρουσίασης των πληροφοριών στους καταναλωτές,
  • το χρόνο γνωστοποίησης των σχετικών πληροφοριών,
  • την προσβασιμότητα των πληροφοριών από τους καταναλωτές,
  •  τη διαφήμιση των χρηματοπιστωτικών προϊόντων,
  • την προσυμβατική πληροφόρηση,
  • το δικαίωμα υπαναχώρησης, και
  • τη διαχείριση παραπόνων.

Η Γνώμη αυτή εκδόθηκε από την ‘EBA’, στο πλαίσιο της αξιολόγησης που διενεργεί την τρέχουσα περίοδο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την Οδηγία 2002/65/ΕΚ «για την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές».

Γνώμη EBA