Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

Μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση των προσφερόμενων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε καταναλωτές εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

Τον Οκτώβριο 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μελέτη, στην οποία εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο οι καταναλωτές εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (28 κράτη μέλη της ΕΕ, Λιχτενστάιν, Ισλανδία και Νορβηγία) αξιολογούν τις προσφερόμενες σε αυτούς υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών).

Όσον αφορά τις τραπεζικές υπηρεσίες, η εν λόγω μελέτη καλύπτει:

  • Τη χορήγηση στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων,
  • Την έκδοση πιστωτικών καρτών,
  • Το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών,
  • Την εκτέλεση εντολών, η οποία συνίσταται στην κατάρτιση συμβάσεων αγοράς ή πώλησης ενός ή περισσοτέρων χρηματοπιστωτικών μέσων (π.χ. χρεωστικών τίτλων και μετοχών), και
  • Την παροχή ασφαλιστικών προγραμμάτων.

European Commission Consumer Markets Scoreboard