Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • Συμμετοχή της ΕΕΤ στη διαβούλευση της ΕΒΑ για την αξιολόγηση από τις εποπτικές αρχές της προσέγγισης IRB που χρησιμοποιούν οι τράπεζες για τον υπολογισμό του πιστωτικού κινδύνου

  Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ) σχετικά με την αξιολόγηση από τις εποπτικές αρχές της προσέγγισης εσωτερικών διαβαθμίσεων (‘IRB’) που χρησιμοποιούν οι τράπεζες για τον υπολογισμό του πιστωτικού κινδύνου, η ΕΕΤ απέστειλε στην ΕΒΑ στις 12 Μαρτίου 2015 σχετικό κείμενο παρατηρήσεων.

  Κείμενο παρατηρήσεων ΕΕΤ

 • Συμμετοχή της ΕΕΤ στη διαβούλευση της ΕΒΑ αναφορικά με τον προσδιορισμό του ορίου πάνω από το οποίο θεωρείται ότι υφίσταται αθέτηση της υποχρέωσης του πιστούχου

  H Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) είχε θέσει σε διαβούλευση έως τις 27 Ιανουαρίου 2015 σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων αναφορικά με τον προσδιορισμό του ορίου πάνω από το οποίο θεωρείται ότι υφίσταται αθέτηση της υποχρέωσης του πιστούχου (‘materiality threshold of credit obligation past due’). Η ΕΕΤ συμμετείχε στη διαβούλευση της ΕΒΑ υποβάλλοντας σχετικές παρατηρήσεις.

 • Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του Country-by-countryreporting

  Με την Οδηγία 2013/36/ΕΕ ('CRDIV') καθιερώθηκε η υποχρέωση των ιδρυμάτων να δημοσιοποιούν ετησίως, εξειδικεύοντας ανά κράτος-μέλος, ορισμένες πληροφορίες σε ενοποιημένη βάση (π.χ. κύκλος εργασιών, εισπραττόμενες δημόσιες επιδοτήσεις, αριθμό εργαζομένων). Δεδομένου ότι πρόκειται για μία νέα υποχρέωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διενήργησε σε συνεργασία με την PriceWaterhouseCoopers έρευνα, καλώντας τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλους φορείς της αγοράς να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο διατυπώνοντας τις θέσεις τους σε επιμέρους στοιχεία της ρύθμισης, προτάσεις για τη βελτίωσή της, καθώς και εκτιμήσεις για τις συνέπειες από την εφαρμογή της ('impact assessment').

  H EET συμμετείχε στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο βάσει των θέσεων που εξέφρασαν τα μέλη της.