Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Δημόσια διαβούλευση ΕΚΤ: Οδηγός για την αποτελεσματική συγκέντρωση δεδομένων που σχετίζονται με τον κίνδυνο και τις αναφορές κινδύνων (RDARR Guide)

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έθεσε σε δημόσια διαβούλευση έναν Oδηγό σχετικά με την αποτελεσματική συγκέντρωση δεδομένων που σχετίζονται με τον κίνδυνο και τις αναφορές κινδύνων ("Guide on effective risk data aggregation and risk reporting" - RDARR).

Οι θεματικές στις οποίες εστιάζει ο Οδηγός είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής:

  • η ευθύνη του διοικητικού οργάνου μιας τράπεζας,
  • το πεδίο εφαρμογής του πλαισίου διακυβέρνησης δεδομένων,
  • οι ρόλοι-κλειδιά και οι αρμοδιότητες για τη διακυβέρνηση δεδομένων,
  • η εφαρμογή ενιαίας αρχιτεκτονικής για τα δεδομένα σε επίπεδο ομίλου,
  • η αποτελεσματικότητα των ελέγχων ποιότητας των δεδομένων, και
  • η έγκυρη υποβολή αναφορών εσωτερικών κινδύνων.

Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 6 Οκτωβρίου 2023.

Ανακοίνωση ΕΚΤ