Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Δημόσια διαβούλευση της ΕΒΑ για την ανάλυση σεναρίων κλιματικών κινδύνων "one-off Fit-for-55"

Στις 20 Ιουλίου 2023 η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) ανακοίνωσε την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί μιας σειράς σχεδίων υποδειγμάτων και οδηγιών συμπλήρωσης αυτών, σχετικά με τους κλιματικούς κινδύνους.

Ειδικότερα, με την εν λόγω διαβούλευση αποσκοπείται η συλλογή δεδομένων που σχετίζονται με τους κλιματικούς κινδύνους σε συνάρτηση με τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς και τους κινδύνους που σχετίζονται με την αγορά ακινήτων, εν όψει της ανάλυσης σεναρίων κλιματικών κινδύνων, "one-off Fit-for-55". Τα στοιχεία θα υποβάλλονται από τα πιστωτικά ιδρύματα συγκεντρωτικά και σε επίπεδο αντισυμβαλλομένου, ενώ θα έχουν ως ημερομηνία αναφοράς τον Δεκέμβριο του 2022.

Στην άσκηση θα συμμετάσχουν όσα πιστωτικά ιδρύματα εντάσσονται στο πανευρωπαϊκό stress test, ενώ οι εθνικές αρμόδιες αρχές διατηρούν τη διακριτική ευχέρεια να διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής.

Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 11 Οκτωβρίου 2023.

Ανακοίνωση της ΕΒΑ