Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία (BCBS) σχετικά με τις βασικές αρχές για την αποτελεσματική εποπτεία του τραπεζικού τομέα

Στις 6 Ιουλίου 2023, η Επιτροπή της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία (BCBS) έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 6 Οκτωβρίου 2023, κείμενο σχετικά με τις βασικές αρχές για την αποτελεσματική εποπτεία του τραπεζικού τομέα.

Οι Βασικές Αρχές συνιστούν τις ελάχιστες προδιαγραφές για ένα πλήρες πλαίσιο προληπτικής εποπτείας των τραπεζών και τραπεζικών συστημάτων διεθνώς. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αντανακλούν τις ρυθμιστικές κι εποπτικές εξελίξεις στους εξής τομείς: α) χρηματοπιστωτικοί κίνδυνοι, β) επιχειρησιακή ανθεκτικότητα, γ) συστημικός κίνδυνος και πτυχές μακρο-προληπτικής εποπτείας, δ) νέοι κίνδυνοι, περιλαμβανομένων χρηματοπιστωτικών κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα και την ψηφιοποίηση, ε) μη τραπεζική διαμεσολάβηση και στ) πρακτικές διαχείρισης κινδύνων.

Κείμενο διαβούλευσης