Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Δημοσίευση αποτελεσμάτων πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (EU-wide stress test) της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών

Την Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2023, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) δημοσίευσε τα αποτελέσματα της πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (EU-wide stress test).

Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων μετρά τις επιδόσεις των τραπεζών σε ένα βασικό και σε ένα υποθετικό δυσμενές οικονομικό σενάριο, σύμφωνα με το οποίο αναμένεται παρατεταμένη περίοδος υποτονικής ανάπτυξης, αυξημένων επιτοκίων και υψηλού πληθωρισμού. Τα αποτελέσματα της άσκησης αποδεικνύουν ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες παραμένουν ανθεκτικές σε δυσμενείς συνθήκες, ενώ διατηρούν επαρκή κεφαλαιακά αποθέματα, ακόμη και υπό ακραίες μακροοικονομικές παραδοχές.

Στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της ΕΒΑ συμμετείχαν 70 τράπεζες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, αντιπροσωπεύοντας το 75% των στοιχείων του ενεργητικού του τραπεζικού τομέα.

Όλες οι ελληνικές τράπεζες που συμμετείχαν στο δείγμα παρουσίασαν ιδιαίτερα ικανοποιητικές τιμές, γεγονός που οφείλεται στην επιτυχή διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, στα υψηλά επίπεδα ρευστότητας και στην άνοδο της κερδοφορίας τους.

Δελτίο Τύπου της ΕΒΑ
Δελτίο Τύπου της ΕΚΤ
Δελτίο Τύπου της ΕΤΟ